V dňoch 22. – 23. mája prezentovali študenti 4.G triedy svoje vedomosti, ktoré  nadobudli v priebehu štvorročného štúdia zo všeobecno-vzdelávacích predmetov – slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk a z teoretickej časti odbornej zložky na ústnej časti maturitnej skúšky. Po akademickom týždni, v rámci ktorého mohli už len zosumarizovať  vedomostný potenciál, sa predstavili pred piatimi  skúšobnými komisiami, aby získali absolutórium v podobe maturitného vysvedčenia.