Kód a názov študijného odboru

Názov školského vzdelávacieho programu

Názov štátneho vzdelávacieho programu

Stupeň vzdelania

Dĺžka a forma štúdia

8623 Q produktová tvorba

Produktová tvorba – PMŠ

86 Umenie a umeleckoremeselná tvorba III

vyššie odborné vzdelávanie – ISCED 5B

2 roky, 
denné pomaturitné špecializačné štúdium

Čomu sa budeš venovať v jednotlivých ročníkoch

1.ročník

2.ročník

V prvom ročníku  sa v rámci umeleckého vzdelávania  vyučujú teoretické a praktické umelecké predmety. Z teoretických predmetov sú to  jednak odborné texty  v cudzom jazyku, ale predovšetkým dejiny umenia, teória dizajnu, ale aj marketing a aplikovaná informatika. V rámci praktického vyučovania  je profilovým  predmetom navrhovanie, kde sa naučíš pracovať s konkrétnymi zadaniami  a budeš  sa venovať produktovému dizajnu, obalovej technike, materiálovej  
a technologickej zložke navrhovaných produktov. Neodmysliteľnou súčasťou je práca s grafickým softvérom, ktorý  zvládneš na pokročilej úrovni. V predmete umelecká prax zužitkuješ  vedomosti a hlavne výtvarné zručnosti  z kresby, navrhovania a naučíš sa  techniky umeleckej grafiky ako aj  digitálne využitie grafických programov pri navrhovaní praktických zadaní.   V  predmete písmo a typografia sa oboznámiš s výrazovými možnosťami písma, s typografickými pravidlami a dôležitou funkciou písma v produktovom a  grafickom dizajne.  Základné kresbové zručnosti sú náplňou predmetu kresba, čo je nevyhnutným predpokladom pre realizáciu výtvarných skíc a grafických návrhov. V prvom ročníku prakticky aj teoreticky zvládneš grafické počítačové programy CorelDraw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
a Adobe InDesign. Samostatným predmetom je architektonická tvorba, kde budeš riešiť základné architektonické návrhy, riešenie  geometrických tvarov, priestoru, perspektívy, ilúzie. V priebehu  štúdia absolvuješ  odbornú prax vo firmách, podnikoch, štúdiách,  prípadne inštitúciách, ktoré sa  venujú  produktovému a grafickému dizajnu.

V rámci pedagogickej prípravy získaš základné vedomosti z psychológie a pedagogiky, ktoré  sú doplnené o predmet metodika odborného vyučovania, na ktorom získaš  základné  vedomosti a zručnosti potrebné pre pedagogickú činnosť. Praktická stránka pedagogickej zložky je tvorená náčuvmi v odbore, ktoré majú prakticky priblížiť pedagogickú prax  v ZUŠ, prípadne v o výtvarných odboroch CVČ.

V druhom ročníku pokračuješ v teoretickej aj praktickej príprave v predmetoch, ktoré  nadväzujú na prvý ročník a rozširujú jeho obsah. Všetky nadobudnuté  vedomosti a zručnosti  vyústia do záverečnej absolventskej práce z oblasti produktového a grafického dizajnu na základe zvolenej témy. Tú zrealizuješ od počiatočných skíc a grafických návrhov až po finálnu realizáciu a jej obhájenie pred skúšobnou komisiou. Svoje návrhy finalizuješ pomocou grafických softvérov a hotových tlačových výstupov ako aj technických zariadení, potrebných pre finálnu realizáciu produktového a obalového dizajnu. Zadania riešiš samostatne, pričom si pripravuješ svoje autorské printové a digitálne portfólia, ktoré v priebehu celého štúdia dopĺňaš a posúvaš na profesionálnu úroveň. Aj v druhom ročníku  si doplníš odborné vedomosti z marketingu, technológie, dejín umenia a teórie dizajnu. Tie  vytvárajú dobré predpoklady pre  uplatnenie s  v oblasti produktového a grafického dizajnu po skončení štúdia v praxi.  Odbornú/umeleckú prax absolvuješ  aj v priebehu  štúdia  v druhom ročníku  a to formou praxe vo vybraných firmách zameraných  na  produktový dizajn či grafiku  vizuálnych komunikácií, kde si v reálnej  grafickej a umeleckej praxi preveríš svoje vedomosti a zručnosti.  Ako absolvent odboru produktový dizajn dokážeš komunikovať s klientom a reflektovať na jeho požiadavky, zrealizovať zadanie samostatne od návrhu až po finálnu realizáciu. Okrem toho si doplníš   vedomosti a zručnosti z pedagogiky a metodiky odborného vyučovania, absolvuješ pedagogickú prax  a v konečnom dôsledku získaš oprávnenie na pedagogickú činnosť  v základných umeleckých školách, resp. v záujmových  útvaroch výtvarného zamerania v centrách voľného času.

Charakteristika študijného odboru:

Študijný odbor je zameraný na rozvoj kvalifikovaných  vedomostí a zručností  pre výkon odborných profesií v oblasti dizajnu, špeciálne produktového dizajnu  a propagácie a  komunikačných technológií. Absolvent je odborník s vyšším odborným vzdelaním, schopný samostatne výtvarne myslieť a kreatívne sa uplatniť v realizačnom procese grafických  a komunikačných technológií, teda v celej šírke prostriedkov i foriem pôsobenia súčasnej vizuálnej kultúry. Výučba tohto študijného odboru pripravuje absolventa na zaradenie  do praxe vo firmách zodpovedajúcich svojím profesijným charakterom odboru štúdia takisto aj pre zaradenie do pedagogickej praxe  v ZUŠ  prípadne v záujmových útvaroch s výtvarným zameraním.

Študijný odbor produktový dizajn rozvíja samostatné výtvarné myslenie, pružné rozhodovanie a konanie, presadzovanie nových, netradičných myšlienok a metód pri navrhovaní a realizácii projektov v oblasti produktového dizajnu, reklamy, úžitkovej grafiky a výtvarnej úžitkovej tvorby a vizuálnej komunikácie.

Absolvent je schopný samostatne tvoriť, organizovať, realizovať a multimediálne prezentovať vlastnú tvorbu v oblasti produktového a grafického  dizajnu. Vie pracovať v prostredí špeciálnych grafických programov CorelDraw, Adobe Photoshop, Illustrator, In Design, Flash a vie vytvoriť profesionálne návrhy produktovej grafiky a obalových produktov, ako aj  korporátnu identitu od loga a dizajn manuálu, až po profesionálny návrh  grafického či  reklamného dizajnu.

Profil absolventa:

 • vie sa orientovať v  dejinách umenia  a grafického dizajnu, pozná zákonitosti estetiky a úžitkového výtvarníctva
 • ovláda tradičné výtvarné  techniky  a techniky umeleckej grafiky ako aj  typografie
 • vie vytvárať produkty grafického dizajnu ako plagáty, katalógy, informačné tabule, reklamné predmety, firemné logá, piktogramy a pod.
 • vie pracovať s počítačom, ovláda príslušné grafické programy a pomocou nich realizuje výtvarné zámery a projekty
 • vie vymedziť technologické možnosti spracovania a úpravy rôznych materiálov využívaných pri realizácií produktového a grafického dizajnu s podporou  technických zariadení, rezacích plotrov, tlačiarní, skenerov
 • má prehľad o základoch fotografovania a má zručnosti v oblasti tvorby fotografie a seba prezentácie
 • využíva a aplikuje teoretické vedomosti v praktickej tvorbe
 • pozná zásady autorského práva a duševného vlastníctva, ako i pôsobenie zákona o reklame  a autorskom práve
 • vie navrhovať správne technologické postupy výroby s ohľadom na použité materiály, technické a ekonomické požiadavky,
 • pozná základné pedagogické princípy, metodiku vyučovania umeleckých predmetov so zameraním na ZUŠ a záujmové krúžky

Uplatnenie absolventa:

 • v reklamných agentúrach, redakciách a nakladateľstvách
 • v propagačných a grafických firmách
 • v informačných centrách a dizajnových štúdiách
 • v marketingových a reklamných agentúrach
 • vo vlastných grafických firmách
 • v pedagogickej činnosti v ZUŠ a záujmových útvaroch s výtvarným zameraním

Ďalšie možnosti štúdia:

 • študijné programy prvého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.
 • vysoké školy umeleckého a technického zamerania na Slovensku a v zahraničí

Vyučujúce predmety:

1. UMELECKÉ VZDELÁVANIE

2. PEDAGOGICKÉ VZDELÁVANIE

Teoretické vzdelávanie

Teoretická príprava
Odborné texty v cudzom jazyku Psychológia
Dejiny umenia Pedagogika
Teória dizajnu Metodika odborného vyučovania
Marketing
Aplikovaná informatika Praktická príprava
Technológia Náčuvy v odbore
 
Praktické vzdelávanie
Figurálna tvorba
Písmo a typografia
Navrhovanie
Architektonická tvorba
Umelecká prax

Učebný plán:

PMŠ Produktová tvorba – učebný plán [PDF,  kB]

Ilustračné fotografie