Kód a názov študijného odboru

Názov školského vzdelávacieho programu

Názov štátneho vzdelávacieho programu

Stupeň vzdelania

Dĺžka a forma štúdia

8610 Q odevný dizajn

Módna tvorba – PMŠ

86 Umenie a umeleckoremeselná tvorba III

vyššie odborné vzdelávanie – ISCED 5B

2 roky, 
denné pomaturitné špecializačné štúdium

Čomu sa budeš venovať v jednotlivých ročníkoch

1.ročník

2.ročník

V prvom ročníku absolvuješ predmet navrhovanie – profilový predmet, kde sa venuješ  návrhom ručných textilných techník, šperku, odevného doplnku a súčasným trendom. Realizáciu svojich návrhov môžeš aplikovať v predmete výtvarné techniky a ručné práce.

Rozšíriš si aj vedomosti a zručnosti ďalších predmetov praktického vzdelávania – figurálna tvorba, základy umeleckej prezentácie, technológia, konštrukcia a modelovanie odevov, ktorých základy si získal počas maturitného štúdia.

V rámci vzdelávania povinne absolvuješ súvislú týždennú pedagogickú praxnáčuvy v odbore a týždennú umeleckú prax vo firmách a organizáciách.

Povinnou súčasťou vzdelávania v 1.ročníku je aj výtvarný plenér v rozsahu 5 pracovných dní.

Predmet navrhovanie je rovnako profilovým predmetom aj v 2. ročníku, v ktorom aj naďalej využiješ svoju kreativitu a nápaditosť. Taktiež pocítiš nadväznosť v predmete výtvarné techniky a ručné práce, v ktorom svoje nápady prakticky vyskúšaš, zrealizuješ. Svoje vedomosti a zručnosti aj naďalej rozširuješ v predmetoch teoretického a praktického vzdelávania – dejiny umenia, dejiny odievania a umelecká prax.

Aj v tomto ročníku povinnou súčasťou vzdelávania je dvojtýždenná pedagogická prax – priama vyučovacia prax a týždenná umelecká prax.

V 2.polroku sa všetka pozornosť sústreďuje na výber a prípravu záverečnej absolventskej práce, ktorú  obhájiš pred skúšajúcou komisiou.

Charakteristika študijného odboru:

Študijný odbor odevný dizajn ponúka možnosť dosiahnutia vyššieho odborného
vzdelania prostredníctvom pomaturitného špecializačného štúdia pre absolventov
umeleckých odborov SŠ. Rozširuje stredoškolské vedomosti z oblasti odevného
dizajnu a výtvarnej kreativity.
Pripravuje absolventa na prácu samostatného odevného dizajnéra a zároveň
rozširuje záber jeho vedomostí aj o pedagogickú spôsobilosť s možnosťou
uplatnenia vo výtvarnom odbore  základnej umeleckej školy, resp. v záujmových
výtvarných krúžkoch a útvaroch. Po odbornej stránke rozvíja samostatné výtvarné
myslenie, pružné rozhodovanie a konanie, presadzovanie nových, netradičných
myšlienok a metód pri navrhovaní a realizácii odevov alebo trojdimenzionálnych
textilných objektov, s využívaním klasických textilných techník i experimentálnych
textilných techník.
Absolvent je schopný samostatne tvoriť, organizovať, realizovať a multimediálne
prezentovať vlastnú tvorbu v oblasti odevného dizajnu a to v procese od výtvarnej
skice, cez výtvarný návrh až po jeho finálnu realizáciu v textilnom materiáli.
V praktickej činnosti uplatňuje teoretické vedomosti z oblasti dejín výtvarnej kultúry,
technológie, ekonomiky a marketingu ako aj cudzieho jazyka. Teoretické a praktické
vedomosti a skúsenosti z oblasti pedagogiky, psychológie a metodiky výtvarnej
výchovy sú predpokladom získania nielen odbornej, ale i pedagogickej spôsobilosti.
Podmienkou prijatia je úspešne absolvovaná maturitná skúška.

Profil absolventa:

 • má základné znalosti z teoretických odborných a ekonomických predmetov ako aj z odbornej terminológie v cudzom jazyku
 • vie sa orientovať v  dejinách umenia  a v dejinách odevu a odevného dizajnu
 • má prehľad o základoch fotografovania a zručnosti v oblasti tvorby fotografie a jej využití pri prezentáciách svojej tvorby alebo výroby
 • ovláda prácu s farbou, vzťah dekóru a objemu
 • pozná súčasné módne trendy ako aj módne dianie
 • má prehľad o základoch fotografovania a zručnosti v oblasti tvorby fotografie a jej využití pri prezentáciách svojej tvorby alebo výroby
 • využíva a aplikuje teoretické vedomosti v praktickej tvorbe
 • vie vytvoriť výtvarný návrh odevu, potrebnú dokumentáciu a jej realizáciu
 • zvláda kresbu a maľbu ľudskej figúry
 • vie aplikovať vo výtvarnej praxi vedomosti z oblasti počítačových systémov a iné prezentácie
 • vie využívať rôzne výtvarné a textilné techniky – maľba na textil, hodváb, batika, výšivka atď.
 • ovláda prvky organizačnej a riadiacej práce
 • využíva a aplikuje teoretické vedomosti v praktickej tvorbe
 • ovláda základy typografie a jej uplatnenie v praxi
 • získa vedomosti a praktické skúsenosti z oblasti pedagogiky, psychológie a metodiky vyučovania výtvarnej výchovy
 • získa praktické skúsenosti prostredníctvom odbornej a pedagogickej praxe

Uplatnenie absolventa:

 • v navrhovaní a tvorbe odevných modelov
 • v aranžérskych reklamných agentúrach
 • v odevných dizajnérskych štúdiách
 • v módnych a modelingových inštitúciách
 • v oblasti scénickej tvorby ako kostýmový výtvarník
 • v redakciách módnych časopisov a trendsetterov
 • v podnikateľskej činnosti
 • v postprodukcii odevného a textilného dizajnu ako štylista a módny poradca
 • vo všetkých oblastiach odevného priemyslu, umenia a kultúry
 • v marketingových a reklamných agentúrach
 • kreatívny pracovník vo vlastných podnikateľských aktivitách v oblasti odevného dizajnu
 • v pedagogickej činnosti vo výtvarnom odbore v základných umeleckých školách
 • v pedagogickej činnosti v rámci vedenia záujmových útvarov v rámci škôl alebo centier voľného času

Ďalšie možnosti štúdia:

 • vysoké školy umeleckého, humanitného a technického zamerania na Slovensku a v zahraničí

Vyučujúce predmety:

Teoretické predmety

Predmety praktického vyučovania

Odborné texty v cudzom jazyku Výtvarné techniky a ručné práce
Dejiny umenia

Umelecká prax

Dejiny odievania

Figurálna tvorba

Technológia

Základy  fotografovania

Konštrukcia a modelovanie odevov

Navrhovanie

Tovaroznalectvo

Podnikanie v odbore

Základy umeleckej prezentácie

Marketing
Metodika odborného vyučovania
Pedagogika
Psychológia
Náčuvy v odbore

Učebný plán:

PMŠ Odevný dizajn – učebný plán [PDF, 255 kB]

Ilustračné fotografie