Kód a názov študijného odboru

Názov školského vzdelávacieho programu

Názov štátneho vzdelávacieho programu

Stupeň vzdelania

Dĺžka a forma štúdia

8610 Q odevný dizajn

Módna tvorba – PMŠ

86 Umenie a umeleckoremeselná tvorba III

vyššie odborné vzdelávanie – ISCED 5B

2 roky, 
denné pomaturitné špecializačné štúdium

Čomu sa budeš venovať v jednotlivých ročníkoch

1.ročník

2.ročník

V prvom ročníku absolvuješ predmet výtvarná príprava – hlavný odborný predmet, kde sa venuješ remeselným zručnostiam a výtvarným technikám – kresba, maľba, experimentovanie
s technikami, kompozícia, práca s farbou
a materiálom. Ďalej sa oboznámiš
s výrazovými možnosťami písma na predmete písmotypografia. Na hodinách technológie a grafického dizajnu sa budeš venovať pracovným materiálom, technologickým postupom potrebným pre prácu grafického dizajnéra. So základnými kresliarskymi technikami sa oboznámiš na predmete kresba, čo je základom pre skicovanie výtvarných návrhov.
V prvom ročníku prakticky aj teoreticky zvládneš základy grafických počítačových programov Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. Zoznámiš sa aj
s klasickými grafickými technikami tlače z výšky, ktoré sú náplňou predmetu umelecká prax. Spoločným teoretickým
a rovnako aj maturitným predmetom pre všetky umelecké odbory na škole je predmet dejiny umenia. 

Profilovým odborným predmetom je rovnako ako v 1. ročníku Výtvarná príprava, kde si rozšíriš nadobudnuté zručnosti. Súčasťou vyučovania je aj týždenný Krajinársky kurz – maľba vo voľnej prírode podľa skutočnosti. Taktiež pocítiš nadväznosť v predmete Umelecká prax, kde využiješ poznatky z počítačovej grafiky a budeš sa zdokonaľovať
v programe Adobe Photoshop tak, aby si si osvojil základné nástroje, ktoré nám program ponúka a sú nevyhnutné k ďalšej samostatnej kreatívnej činnosti. Svoje grafické počítačové zručnosti si rozšíriš o využívanie programu Adobe InDesign. Kresliarske a návrhárske zručnosti si ďalej rozvíjaš na predmete Kresba, kde sa venuješ klasickým kresliarskym technikám pri zobrazení neživých predmetov, portrétu až celej figúry podľa živého modelu.

Charakteristika študijného odboru:

Študijný odbor odevný dizajn ponúka možnosť dosiahnutia vyššieho odborného
vzdelania prostredníctvom pomaturitného špecializačného štúdia pre absolventov
umeleckých odborov SŠ. Rozširuje stredoškolské vedomosti z oblasti odevného
dizajnu a výtvarnej kreativity.
Pripravuje absolventa na prácu samostatného odevného dizajnéra a zároveň
rozširuje záber jeho vedomostí aj o pedagogickú spôsobilosť s možnosťou
uplatnenia vo výtvarnom odbore  základnej umeleckej školy, resp. v záujmových
výtvarných krúžkoch a útvaroch. Po odbornej stránke rozvíja samostatné výtvarné
myslenie, pružné rozhodovanie a konanie, presadzovanie nových, netradičných
myšlienok a metód pri navrhovaní a realizácii odevov alebo trojdimenzionálnych
textilných objektov, s využívaním klasických textilných techník i experimentálnych
textilných techník.
Absolvent je schopný samostatne tvoriť, organizovať, realizovať a multimediálne
prezentovať vlastnú tvorbu v oblasti odevného dizajnu a to v procese od výtvarnej
skice, cez výtvarný návrh až po jeho finálnu realizáciu v textilnom materiáli.
V praktickej činnosti uplatňuje teoretické vedomosti z oblasti dejín výtvarnej kultúry,
technológie, ekonomiky a marketingu ako aj cudzieho jazyka. Teoretické a praktické
vedomosti a skúsenosti z oblasti pedagogiky, psychológie a metodiky výtvarnej
výchovy sú predpokladom získania nielen odbornej, ale i pedagogickej spôsobilosti.
Podmienkou prijatia je úspešne absolvovaná maturitná skúška.

Profil absolventa:

 • má základné znalosti z teoretických odborných a ekonomických predmetov ako aj z odbornej terminológie v cudzom jazyku
 • vie sa orientovať v  dejinách umenia  a v dejinách odevu a odevného dizajnu
 • má prehľad o základoch fotografovania a zručnosti v oblasti tvorby fotografie a jej využití pri prezentáciách svojej tvorby alebo výroby
 • ovláda prácu s farbou, vzťah dekóru a objemu
 • pozná súčasné módne trendy ako aj módne dianie
 • má prehľad o základoch fotografovania a zručnosti v oblasti tvorby fotografie a jej využití pri prezentáciách svojej tvorby alebo výroby
 • využíva a aplikuje teoretické vedomosti v praktickej tvorbe
 • vie vytvoriť výtvarný návrh odevu, potrebnú dokumentáciu a jej realizáciu
 • zvláda kresbu a maľbu ľudskej figúry
 • vie aplikovať vo výtvarnej praxi vedomosti z oblasti počítačových systémov a iné prezentácie
 • vie využívať rôzne výtvarné a textilné techniky – maľba na textil, hodváb, batika, výšivka atď.
 • ovláda prvky organizačnej a riadiacej práce
 • využíva a aplikuje teoretické vedomosti v praktickej tvorbe
 • ovláda základy typografie a jej uplatnenie v praxi
 • získa vedomosti a praktické skúsenosti z oblasti pedagogiky, psychológie a metodiky vyučovania výtvarnej výchovy
 • získa praktické skúsenosti prostredníctvom odbornej a pedagogickej praxe

Uplatnenie absolventa:

 • v navrhovaní a tvorbe odevných modelov
 • v aranžérskych reklamných agentúrach
 • v odevných dizajnérskych štúdiách
 • v módnych a modelingových inštitúciách
 • v oblasti scénickej tvorby ako kostýmový výtvarník
 • v redakciách módnych časopisov a trendsetterov
 • v podnikateľskej činnosti
 • v postprodukcii odevného a textilného dizajnu ako štylista a módny poradca
 • vo všetkých oblastiach odevného priemyslu, umenia a kultúry
 • v marketingových a reklamných agentúrach
 • kreatívny pracovník vo vlastných podnikateľských aktivitách v oblasti odevného dizajnu
 • v pedagogickej činnosti vo výtvarnom odbore v základných umeleckých školách
 • v pedagogickej činnosti v rámci vedenia záujmových útvarov v rámci škôl alebo centier voľného času

Ďalšie možnosti štúdia:

 • vysoké školy umeleckého, humanitného a technického zamerania na Slovensku a v zahraničí

Vyučujúce predmety:

Teoretické predmety

Predmety praktického vyučovania

Odborné texty v cudzom jazyku Výtvarné techniky a ručné práce
Dejiny umenia

Umelecká prax

Dejiny odievania

Figurálna tvorba

Technológia

Základy  fotografovania

Konštrukcia a modelovanie odevov

Navrhovanie

Tovaroznalectvo

Podnikanie v odbore

Základy umeleckej prezentácie

Marketing
Metodika odborného vyučovania
Pedagogika
Psychológia
Náčuvy v odbore

Učebný plán:

PMŠ Odevný dizajn – učebný plán [PDF, 255 kB]

Ilustračné fotografie