Kód a názov študijného odboru

Názov školského vzdelávacieho programu

Názov štátneho vzdelávacieho programu

Forma a typ štúdia

8633 M reklamná tvorba

Reklamná tvorba

86 Umenie a umeleckoremeselná tvorba III

Denné, štvorročné štúdium

Čomu sa budeš venovať v jednotlivých ročníkoch

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

V prvom ročníku absolvuješ predmet výtvarná príprava – hlavný odborný predmet, kde sa venuješ remeselným zručnostiam a výtvarným technikám – kresba, maľba, experimentovanie
s technikami, kompozícia, práca s farbou
a materiálom. Ďalej sa oboznámiš
s výrazovými možnosťami písma na predmete písmotypografia. Na hodinách technológie a grafického dizajnu sa budeš venovať pracovným materiálom, technologickým postupom potrebným pre prácu grafického dizajnéra. So základnými kresliarskymi technikami sa oboznámiš na predmete kresba, čo je základom pre skicovanie výtvarných návrhov.
V prvom ročníku prakticky aj teoreticky zvládneš základy grafických počítačových programov Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. Zoznámiš sa aj
s klasickými grafickými technikami tlače z výšky, ktoré sú náplňou predmetu umelecká prax. Spoločným teoretickým
a rovnako aj maturitným predmetom pre všetky umelecké odbory na škole je predmet dejiny umenia. 

Profilovým odborným predmetom je rovnako ako v 1. ročníku Výtvarná príprava, kde si rozšíriš nadobudnuté zručnosti. Súčasťou vyučovania je aj týždenný Krajinársky kurz – maľba vo voľnej prírode podľa skutočnosti. Taktiež pocítiš nadväznosť v predmete Umelecká prax, kde využiješ poznatky z počítačovej grafiky a budeš sa zdokonaľovať
v programe Adobe Photoshop tak, aby si si osvojil základné nástroje, ktoré nám program ponúka a sú nevyhnutné k ďalšej samostatnej kreatívnej činnosti. Svoje grafické počítačové zručnosti si rozšíriš o využívanie programu Adobe InDesign. Kresliarske a návrhárske zručnosti si ďalej rozvíjaš na predmete Kresba, kde sa venuješ klasickým kresliarskym technikám pri zobrazení neživých predmetov, portrétu až celej figúry podľa živého modelu.

 3. ročníka sa stáva profilovým predmetom Navrhovanie, kde sa naučíš využívať všetky teoretické a praktické znalosti z 1. a 2. ročníka na to, aby si samostatne a kreatívne vyriešil dizajn printovej reklamy (napr. tvorbu firemného štýlu, obalu, katalógu). Pri práci
s rastrovou a vektorovou grafikou, začínaš používať zalamovací softvér InDesign. Na predmete Umelecká prax sa naučíš rozpohybovať statické kresby a tak vytvárať krátke animácie. Ďalším novým predmetom v treťom ročníku je Videotvorba, kde sa okrem teórie dejín
a vývoja filmu budeš venovať príprave televízneho diela (námet, scenár)
a prakticky ovládať kameru, tempo, rytmus, dĺžku záberu, strih  kompozíciu
v programe Adobe Premiere. Zvukovú zložku audiovizuálneho diela budeš rozvíjať na predmete Zvuková tvorba. Naďalej pokračuješ s teoretickými predmetmi ako sú Grafický dizajn či Dejiny výtvarnej kultúry, ktoré svojim obsahom nadväzujú na učivo
z predchádzajúcich ročníkov. Teoretické poznatky o reklamnej praxi získané na predmetoch zhodných s predchádzajúcimi ročníkom si doplníš predmetom Masmediálna komunikácia, kde sa oboznámiš so základnými poznatkami
z teórie komunikácie, európskou
a masovou kultúrou, teóriou médií.

Profilovým odborným predmetom je Navrhovanie, kde kreatívne postprodukuješ svoje video diela
a vytváraš jednoduché animácie. Navrhovanie dopĺňa predmet Umelecká prax, kde sa učíš prepájať všetky nadobudnuté vedomosti v oblasti počítačovej grafiky a teórie dejín reklamy pri realizácií kreatívnych zadaní. Videotvorba nadväzuje a prehlbuje znalosti z tretieho ročníka. Máš možnosť rozvíjať problematiku video diela prostredníctvom samostatnej úlohy od prvotného nápadu až po technické zvládnutie realizačného procesu. Ďalej sa učíš pracovať s hudobnou zložkou filmu, ktorú dopĺňa predmet Zvuková tvorba. Ako sa pohybovať vo virtuálnom priestore a vytvárať vlastné webové stránky sa naučíš na predmete Intermediálna tvorba. V neposlednom rade sa na predmete Fotografický ateliér učíš ako správne exponovať fotografie tak, aby si docielil žiadaný efekt, potrebný pre danú reklamu.

Charakteristika študijného odboru:

Študijný odbor reklamná tvorba rozvíja samostatné výtvarné myslenie, estetické cítenie a kreativitu v oblasti prípravy a realizácie vizuálnej reklamy v printových a digitálnych médiách, multimediálnych štúdiách a v internetovej komunikácií. Popri tlačovej reklame sa zoberá i tvorbou webových stránok, multimediálnych prezentácií, videosekvencií a 3D grafiky. Dôraz je kladený na šírenie reklamy formou dynamických webových stránok s podporou redakčných systémov. V oblasti multimediálnych prezentácii sa žiaci venujú tvorbe animovaných reklamných bannerov a interaktívnych multimediálnych prezentácií.

Absolvent je schopný samostatne tvoriť, organizovať, realizovať a multimediálne prezentovať vlastnú tvorbu v priestore výtvarnej propagácie.

Podmienkou na prijatie je úspešne vykonaná talentová skúška a odborno-orientačný test z výtvarnej výchovy.

Profil absolventa:

 • ovláda systémy masovej komunikácie,
 • používa odbornú terminológiu v oblasti informačných technológií,
 • ovláda princípy multimediálnych technických prostriedkov,
 • využíva audiovizuálnu techniku,
 • tvorí výstupy masmediálnej komunikácie s využitím zásad tvorby textu a prostriedkov vizuálnej prezentácie,
 • ovláda programy na spracovanie obrazu, zvuku a videa,
 • využíva teoretické základy grafického dizajnu na tvorbu grafických návrhov rôznych reklamných prostriedkov,
 • ovláda základy obchodného a pracovného práva pre potreby reklamnej praxe, zákonitosti pôsobenia zákona o reklame a autorský zákon,
 • používa základy polygrafickej technológie a dostupné tlačiarenské techniky pri spracovaní reklamy,
 • dokáže popísať vzťahy medzi analytickými štúdiami prírodných a umeleckých foriem, štruktúr, ich štylizáciu pre potreby reklamy,
 • ovláda princípy multimediálnych technických a komunikačných prostriedkov pre spracovanie digitálnej fotografie a videotvorby,
 • vie špecifikovať historické medzníky reklamy a implementovať ich do súčasnosti, ovládať technickú štruktúru tvorby reklamných kampaní a marektingových stratégií,
 • vie štylizovať texty audiovizuálnych, rozhlasových a internetových reklám – pochopiť podstatu reklamného textu a marketingového sloganu,
 • ovláda techniky a technologicko–realizačné postupy pri navrhovaní tlačovín, reklamných prospektov,
 • vie kreovať dynamické webové stránky s podporou redakčných systémov, vytvoriť webovú stránku pomocou HTML kódu,
 • navrhuje animované reklamné bannery a interaktívne multimediálne prezentácie.

Uplatnenie absolventa:

 • ako kreatívny reklamný grafik, tvorca v slobodnom povolaní alebo vlastnom grafickom štúdiu,
 • v reklamných agentúrach, masmédiách, kreatívnych štúdiách
 • profesionálnych grafických štúdiách či rôznych verejných alebo súkromných inštitúciách
 • vo všetkých oblastiach kreatívneho priemyslu, umenia a kultúry.

Ďalšie možnosti štúdia:

 • vysoké školy umeleckého, humanitného a technického zamerania na Slovensku a v zahraničí

Vyučujúce predmety:

Všeobecno vzdelávacie predmety

Odborné predmety

Slovenský jazyk a literatúra Dejiny výtvarnej kultúry
Cudzí jazyk: anglický/ruský Dejiny grafického dizajnu
Etická výchova / Náboženská výchova Ekonomika
Občianska náuka Masmediálna komunikácia
Dejepis Technológia
Chémia Aplikovaná informatika
Fyzika Grafický dizajn
Matematika Teória a psychológia reklamy
Informatika Výtvarná príprava
Telesná a športová príprava Kresba
Navrhovanie
Písmo a typografia
Videotvorba
Zvuková tvorba
Počítačová grafika
Intermediálna tvorba
Fotografický ateliér
Umelecká prax

Učebný plán:

Reklamná tvorba – učebný plán [PDF, 498 kB]

Ilustračné fotografie