Kód a názov študijného odboru

Názov školského vzdelávacieho programu

Názov štátneho vzdelávacieho programu

Forma a typ štúdia

8604 M grafický dizajn

Grafická tvorba

86 Umenie a umeleckoremeselná tvorba III

Denné, štvorročné štúdium

Čomu sa budeš venovať v jednotlivých ročníkoch

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

V prvom ročníku je hlavný odborný predmet výtvarná príprava, kde sa oboznámiš so základnými výtvarnými technikami a remeselnými zručnosťami. Budeš sa venovať kresbe, maľbe, kombinovaným technikám, budeš pracovať s farbou a rôznorodým materiálom. Naučíš sa základy kompozície, perspektívy a používať základné  výtvarné výrazové prostriedky. Na predmete písmo a typografia sa oboznámiš s výrazovými možnosťami písma, s typografickými pravidlami a dôležitou funkciou písma v grafickom dizajne. Na teoretických hodinách  technológia a grafický dizajn sa budeš venovať pracovným materiálom
a technologickým postupom potrebným pre prácu grafického dizajnéra.  Základné kresbové zručnosti sú náplňou predmetu kresba, čo je nevyhnutným predpokladom pre realizáciu výtvarných skíc a grafických návrhov.

V prvom ročníku prakticky aj teoreticky zvládneš základy grafických počítačových programov Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator a Adobe InDesign. Zoznámiš sa aj s klasickými umeleckými grafickými technikami ako linoryt
a drevorez, ktoré sú náplňou predmetu umelecká prax.

Dôležitým teoretickým a rovnako aj maturitným predmetom je predmet dejiny umenia, doplnený dejinami grafického dizajnu. 

 

V druhom ročníku je opäť profilovým predmetom  výtvarná príprava, kde je učivo rozšírené o nové technologické postupy, ako sú akvarelová maľba, akrylová maľba na plátno, kresba a maľba zátišia, abstrakcia a štylizácia. Súčasťou predmetu je aj absolvovanie týždenného plenéru vo voľnej prírode, kde sa budeš venovať kresbe aj maľbe krajiny. V rámci predmetu umelecká prax si svoje vedomosti a zručnosti rozšíriš o tzv. klasické hĺbkotlačové techniky ako sú suchá ihla, lept, atď., kde sa budeš venovať tvorbe voľných grafických listov, knižných ilustrácií a ex librisu. Svoje kresliarske  zručnosti v realistickej kresbe podľa modelu a štylizovanej kresbe vo výtvarných posunoch si budeš naďalej zdokonaľovať v predmete kresba. V druhom ročníku pokračuje aj predmet písmo a typografia , kde sa naučíš základy kaligrafie a budeš vytvárať zaujímavé kompozície z typografických znakov pri tvorbe plagátov, typografických objektov a produktov grafického dizajnu. V predmete počítačová grafika sa budeš venovať už pokročilejším technikám pri práci v grafických programoch, kde zrealizuješ viacero konkrétnych praktických zadaní na PC.

V treťom ročníku už prechádzaš na pokročilejšiu úroveň. Hlavný profilový predmet je navrhovanie, kde zrealizuješ komplexné riešenia zadaných tém, od zhotovenia rešerše, cez výtvarné návrhy, ako napr. logo, leták, skladačka, časopis, katalóg, plagát, až po náročnejšie komplexné riešenia obalového
a produktového dizajnu a tlačovín. Hlavný dôraz pri výučbe sa kladie na funkčnosť a praktické riešenie prepojené s praxou, ako aj výtvarná úroveň a originálnosť riešenia pri zvládnutí témy. Neoddeliteľnou súčasťou je tvorba multimediálnej prezentácie a fotodokumentácia.
V  predmete Základy fotografovania sa pracuje s poloprofesionálnymi fotoaparátmi (zrkadlovky značky Canon) a využíva sa profesionálne vybavený fotoateliér. Neoddeliteľnou súčasťou vyučovania v odbore grafický dizajn je počítačová grafika, kde si vedomosti rozšíriš o nový animačný grafický program Adobe Flash. Budeš naďalej pracovať s rastrovou a vektorovou grafikou už na pokročilej úrovni a naučíš sa základné pravidlá a postupy pri tvorbe web dizajnu. S novou technikou sieťotlače a so  spôsobmi jej využitia v oblasti grafického dizajnu sa oboznámiš v predmete umelecká prax. Budeš vedieť zrealizovať návrh v grafickom programe na potlač úžitkových predmetov ako tričká, šálky, odznaky a pod. a zároveň zrealizuješ potlač technikou sublimácie. Súčasťou vyučovania v  predmete dejiny umenia sú odborné exkurzie, ktoré sa každoročne organizujú po Slovensku, aj v zahraničí.

Vo štvrtom, maturitnom ročníku, si popri práci na zadaných projektoch z predmetov navrhovanieumelecká prax, skompletizuješ svoje vedomosti
a zručnosti, ktoré by mali vyústiť do záverečnej maturitnej práce z oblasti grafického dizajnu na základe zvolenej témy. Tú zrealizuješ od počiatočných skíc a grafických návrhov až po finálnu realizáciu a jej obhájenie pred maturitnou komisiou. Svoje návrhy finalizuješ pomocou grafických softvérov a hotových tlačových výstupov. Zadania riešiš samostatne, pričom si pripravuješ svoje autorské printové a digitálne portfólia, ktoré v priebehu celého štúdia dopĺňaš
a posúvaš na profesionálnu úroveň. Naučíš sa vytvárať webstránky s použitím značkovacieho jazyka HTML a CSS štýlov a budeš vedieť pracovať v online prostredí v rámci webdizajnu. Všetky praktické zručnosti si vo štvrtom ročníku doplníš o odborné vedomosti z marketingu, reklamy a základov podnikania, ktoré vytvárajú dobré predpoklady pre uplatnenie sa v oblasti grafického dizajnu a reklamy po skončení štúdia. Ako absolvent odboru grafický dizajn dokážeš komunikovať s klientom a reflektovať na jeho požiadavky, zrealizovať zadanie samostatne od návrhu až po finálnu realizáciu.

Charakteristika študijného odboru:

Študijný odbor grafický dizajn rozvíja samostatné výtvarné myslenie, pružné rozhodovanie a konanie, presadzovanie nových, netradičných myšlienok a metód pri navrhovaní a realizácii projektov v oblasti grafického dizajnu, reklamy, úžitkovej grafiky a výtvarnej úžitkovej tvorby a vizuálnej komunikácie.

Absolvent je schopný samostatne tvoriť, organizovať, realizovať a multimediálne prezentovať vlastnú tvorbu v oblasti grafického dizajnu. Vie pracovať v prostredí špeciálnych grafických programov Corel Draw, Adobe Photoshop, Illustrator, In Design, Flash a vie vytvoriť profesionálnu korporátnu identitu od loga a dizajn manuálu, až po profesionálny návrh dizajnu a tvorbu webstránky.

Podmienkou na prijatie je úspešne vykonaná talentová skúška a odborno-orientačný test z výtvarnej výchovy.

 

Profil absolventa:

 • má základné znalosti zo všeobecnovzdelávacích predmetov a 2 cudzích jazykov
 • vie sa orientovať v  dejinách umenia  a grafického dizajnu
 • ovláda tradičné techniky umeleckej grafiky
 • vie vytvárať produkty grafického dizajnu ako plagáty, katalógy, informačné tabule, reklamné predmety, firemné logá, piktogramy a pod.
 • má prehľad o základoch fotografovania a má zručnosti v oblasti tvorby fotografie a seba prezentácie
 • využíva a aplikuje teoretické vedomosti v praktickej tvorbe
 • vie pracovať s počítačom, ovláda príslušné grafické programy a pomocou nich realizuje výtvarné zámery a projekty
 • ovláda základy typografie a jej uplatnenie v praxi

Uplatnenie absolventa:

 • v reklamných agentúrach, redakciách a nakladateľstvách
 • v propagačných a grafických firmách
 • v informačných centrách a dizajnových štúdiách
 • v marketingových a reklamných agentúrach
 • vo vlastných grafických firmách

Ďalšie možnosti štúdia:

 • pomaturitné vyššie odborné štúdium
 • vysoké školy umeleckého, humanitného a technického zamerania na Slovensku a v zahraničí

Vyučujúce predmety:

Všeobecno vzdelávacie predmety

Odborné predmety

Slovenský jazyk a literatúra Dejiny výtvarnej kultúry
Cudzí jazyk: anglický/ruský Dejiny grafického dizajnu
Etická výchova / Náboženská výchova Ekonomika
Občianska náuka Technické kreslenie
Dejepis Technológia
Chémia Grafický dizajn médií
Fyzika Aplikovaná informatika
Matematika Kresba
Informatika Výtvarná príprava
Telesná a športová príprava Navrhovanie
Písmo a typografia
Počítačová grafika
Intermediálna tvorba
Základy fotografovania
Umelecká prax

Učebný plán:

Grafický dizajn – učebný plán [PDF, 572 kB]

Ilustračné fotografie