Naše Priestory

Všeobecné informácie o škole

Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník  vznikla rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva kultúry SR a zriaďovateľa – VÚC v Prešove 1. septembra 2020.  Je právnym nástupcom svojej predchodkyne, Strednej priemyselnej školy, ktorá sa po svojej 40-ročnej existencii  na základe legislatívnych zmien zanikla   a  zároveň sa  pretransformovala  na  nový typ školy – Školu umeleckého priemyslu  a zaradila sa tak  do siete stredných umeleckých škôl.  Škola tak  nadobúda významné postavenie v rámci ponuky vzdelávacích programov nielen v rámci svojho regiónu, ale  aj v širšom priestore, nevynímajúc z neho aj potenciálnych záujemcov zo zahraničia, špeciálne z Ukrajiny. Špecifikum školy  spočíva v tom, že ako jedna z mála škôl získala Akreditáciu Erasmus+ a v ďalších rokoch bude využívať európske fondy na vzdelávanie svojich študentov a učiteľov v zahraničných školách a inštitúciách.

8610 M  Študijný odbor odevný dizajn rozvíja kreatívne myslenie študentov, ktorého výsledkom je tvorba odevu alebo trojdimenzionálneho objektu. Žiaci sa učia koncepčne zvládnuť prácu odevného návrhára od inšpirácie, cez návrh až k samotnej realizácii.

 8604 M Študijný odbor grafický dizajn  podporuje rozvoj samostatného výtvarného myslenia, presadzovania nových, netradičných myšlienok a metód pri navrhovaní a výtvarnej realizácii grafickej problematiky v oblasti grafického dizajnu, reklamy, úžitkovej grafiky a výtvarnej úžitkovej tvorby a vizuálnej komunikácie.

 8633 M Študijný odbor reklamná tvorba  je zameraný na samostatné výtvarné myslenie, estetické cítenie a kreativitu v oblasti prípravy a realizácie vizuálnej reklamy v printových a digitálnych médiách, multimediálnych štúdiách a v internetovej komunikácií. Popri tlačovej reklame sa zoberá i tvorbou webových stránok, multimediálnych prezentácií, videosekvencií a 3D grafiky. Dôraz je kladený na šírenie reklamy formou dynamických webových stránok s podporou redakčných systémov. V oblasti multimediálnych prezentácií sa žiaci venujú tvorbe animovaných reklamných bannerov a interaktívnych multimediálnych prezentácií.

Škola vyvíja  systematické aktivity s jasným  cieľom –    zlepšiť a inovovať  kvalitu umeleckého  vzdelávania  a zároveň    vyvíja neustálu snahu o jej  preniknutie do povedomia nielen v blízkom, ale aj  v širšom okolí.

 Jednou z ciest ako tento cieľ  dosiahnuť,  je  aj pravidelné nadväzovanie  úzkej spolupráce so školami podobného zamerania v zahraničí. ŠUP vo Svidníku, ako nástupca SPŠ Svidník, už 16 rokov každoročne úspešne realizuje medzinárodné projekty Comenius, Leonardo da Vinci a Erasmus+. ŠUP  vo Svidníku  má bohaté skúsenosti  s projektami zameranými na odbornú prípravu a školské partnerstvá. Naša škola spolupracuje  so školami orientovanými na umelecké, resp. odevné alebo grafické zameranie študijných programov.

 Počas 16-ročných skúseností s organizovaním medzinárodných projektov vycestovalo do zahraničia na mobility spolu viac ako 530 študentov a učiteľov do krajín ako Francúzsko, Portugalsko, Španielsko, Veľká Británia, Taliansko, Grécko, Poľsko a Česko a v zahraničí strávili spolu viac ako 540 dní. Zvyšovanie kvality vzdelávania prostredníctvom medzinárodných stáží v partnerských školách považujeme za nevyhnutnú súčasť rozvoja školy, keďže tieto projekty umožňujú všetkým zúčastneným porovnať fungovanie  vzdelávacích inštitúcií s rovnakým zameraním. V tomto roku škola získala Akreditáciu Erasmus+.

 Škola realizuje, samozrejme aj ďalšie aktivity – súťaže workshopy, prezentácie, módne prehliadky, ktoré výrazne  dotvárajú a neraz aj presahujú rámec vyučovaných odborov. Poskytujú priestor pre sebarealizáciu a konfrontáciu umelecko-remeselných, digitálnych, výtvarných, odevných zručností a schopností žiakov. Spolu s medzinárodnými projektovými  aktivitami výrazne prispievajú ku kreatívnemu rozvoju osobnosti žiaka a potvrdzujú dôležité postavenie ŠUP  vo Svidníku v stredoškolskom umeleckom vzdelávaní, ktoré bolo potvrdené už spomínaným zaradením do siete umeleckých škôl na Slovensku.

Misie

 Misia & Vízia

Víziou školy je perspektívne reagovať na rozvíjajúce sa technológie a inovatívne možnosti výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom modernizovať a pripravovať svojich absolventov pre prax a štúdium na vysokých školách. Škola chce udržať a posilniť svoju pozíciu v meste, regióne a na Slovensku. Našim neustálym cieľom je udržať natrvalo záujem žiakov o štúdium, čo chceme dosiahnuť sledovaním trhu a aktualizáciou študijných odborov a zabezpečením ich kvalitnej vzdelávacej zložky predovšetkým kvalitným odborným zázemím i moderným technickým vybavením. Zvyšovanie kvality vzdelávania prostredníctvom medzinárodných stáží v partnerských školách považujeme za nevyhnutnú súčasť rozvoja školy, keďže dané projekty umožňujú všetkým zúčastneným porovnať fungovanie inštitúcií s rovnakým zameraním a zároveň absorbovať všetky nové podnety týkajúce sa kompetencií a odborného fungovania školy, a následne ich aplikovať s cieľom zlepšenia výučby a vzdelávania.

 Základné priority školy :

–  Obhájenie si novonadobudnuté zaradenie školy do siete škôl umeleckého priemyslu medzi umeleckými školami s dlhoročnou tradíciou

–  Podpora a zvyšovanie osobnostného a odborného rastu a kompetencií pedagogických pracovníkov školy

–   Neustále zvyšovanie záujmu žiakov o štúdium umeleckých odborov vyučovaných na našej škole, zatraktívnenie štúdia a jeho obsahu

–   Vytvorenie siete medzinárodných partnerských škôl na permanentnú komunikáciu, spoluprácu a vzájomné vymieňanie si odborných skúseností a vedomostí vo vzdelávaní žiakov umeleckých odborov aj mimo realizácie projektov Erasmus+

–   Rozvíjanie piatich prioritných kompetencií žiakov (komunikácie vo svetových jazykoch, ovládanie IKT, podnikateľské kompetencie, aktívne občianstvo a finančná gramotnosť)

–  Zvyšovanie konkurencieschopnosti absolventov našej školy v uplatnení sa na trhu práce v daných odboroch a na prijímacích pohovoroch na vysoké školy umeleckého zamerania

–  Poskytovať možnosť štúdia zahraničným študentom

 

Kľúčové oblasti v ktorých sa chceme zlepšiť:

–  Transformácia školy na modernú európsku školu flexibilne reagujúcu na zmeny v požiadavkách vo vzdelávaní, príprave absolventov a ich uplatnenie

–  Skvalitnenie výučby umeleckých predmetoch s cieľom posilniť novonadobudnutý status školy umeleckého priemyslu

–  Zvyšovanie kvality vzdelávania skrz ponúknutia širšieho a aktuálnejšieho obsahu jednotlivých odborov a skrz zvyšovania odbornej pripravenosti našich pedagógov

–  Nadväzovanie trvalých medzinárodných partnerstiev s cieľom zabezpečiť pravidelný prílev nových podnetov, skúseností a osvedčených postupov nie len pri vzdelávaní, ale aj pôsobení na vytváranie celkovej osobnosti každého nášho žiaka bez výnimky

–  Starostlivosť o žiakov zo sociálne slabších rodín a z minoritných skupín, a to v zabezpečení rovnakých možností a príležitosti v účasti na vzdelávaní nad rámec učebných osnov (ktoré sú však zvyčajne finančne náročné) formou získavania rôznych grantov a inej finančnej pomoci.

 príhovor

nášho riaditeľa

„Naša škola môže byť aj tvojou školou. Príď medzi nás. Poď s nami realizovať naše sny, predstavy, poslanie a vízie. Našou víziou  školy je perspektívne reagovať na rozvíjajúce sa  technológie a  inovatívne možnosti  výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom modernizovať a pripravovať svojich absolventov pre prax a štúdium na vysokých školách. ŠUP Svidník si  chce udržať a posilniť svoju pozíciu v meste, regióne  a na Slovensku.  Našim  neustálym cieľom  je udržať  natrvalo  záujem žiakov o štúdium, čo chceme dosiahnuť sledovaním trhu a aktualizáciou študijných odborov a zabezpečením ich kvalitnej vzdelávacej zložky predovšetkým kvalitným odborným zázemím i moderným technickým vybavením. Zvyšovanie kvality vzdelávania aj prostredníctvom medzinárodných stáží v partnerských školách považujeme za nevyhnutnú súčasť rozvoja školy, keďže dané projekty umožňujú všetkým zúčastneným porovnať fungovanie inštitúcií s rovnakým zameraním a zároveň absorbovať všetky nové podnety týkajúce sa kompetencií a odborného fungovania školy, a následne ich aplikovať s cieľom zlepšenia výučby a vzdelávania.  Chceme školou  transformovať  na  modernú  európsku  školu  flexibilne  reagujúcu  na  zmeny v požiadavkách vo vzdelávaní, príprave absolventov a ich uplatnenie a zároveň skvalitniť výučby umeleckých predmetoch s cieľom posilniť novonadobudnutý status školy umeleckého priemyslu. V kontexte legislatívnych zmien v oblasti vzdelávania  umeleckých odborov na stredných školách došlo k zúženiu počtu stredných škôl a výberu kvalitných stredných škôl, kde sa bude poskytovať vzdelávanie v umeleckých odboroch. Svojou prácou, fungovaním, aktivitami a hlavne spokojnosťou našich študentov chceme toto rozhodnutie potvrdiť.“

 

 Mgr. Pavel Olejár

Kalendár

Naše nadchádzajúce kurikulárne udalosti & Aktivity

02

September

Otvorenie školského roku 

Nový školský rok 2023/2024 sa začne na 2. septembra 2023.

Bližšie info
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

14

 

September

Výtvarný plenér

Tradičný týždňový výtvarný plenér absolvujú študenti  druhých ročníkov všetkých odborov na svidníckom skanzene.

Bližšie info
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

28

Február

Lyžiarsky kurz

Študenti 1. ročníka našej školy sa zúčastnia týždenného lyžiarskeho kurzu v lyžiarskom stredisku Medvedie. 

Bližšie info
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

15

Marec

Externá časť maturitnej skúšky – Slovenský jazyk

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční z predmetu Slovenský jazyk

Bližšie info
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

16

Marec

Externá časť maturitnej skúšky – Anglický jazyk

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční z predmetu Anglický jazyk

Bližšie info
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

10

Apríl

Projekt Erasmus+

Naši študenti aj s ich pedagógmi absolvujú projektovú stáž na partnerskej škole v Českom Krumlove spolu s kolegami z Česka, Lotyšska a Chorvátska.

Bližšie info
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

 Aktivity  & Erasmus +

vycestovaných študentov

rokov projektov

navštívených krajín

dní v zahraničí

Pripojte sa

Sídlo: Sov. hrdinov 269/24 089 01 Svidník

Telefón: (+421) 54-788-18-10

Email: skola@supsvidnik.sk

Web: www.supsvidnik.sk

Pracovná doba: Po-Pi: 7.00 - 15.30

Naša škola

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In sagittis, urna eu convallis pulvinar, urna enim mollis magna, eget dictum lorem quam eget leo. In non arcu tempor, placerat quam sed, luctus est. Fusce ac eleifend leo.

Ubytovanie študentov
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Školské štandardy
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Mimoškolské aktivity
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Vybavenie učební
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.