Kód a názov študijného odboru

Názov školského vzdelávacieho programu

Názov štátneho vzdelávacieho programu

Stupeň vzdelania

Dĺžka a forma štúdia

8639 Q grafika vizuálnych komunikácií

Grafická tvorba – PŠM

86 Umenie aumeleckoremeselná tvorba III

Vyššie odborné vzdelávanie – ISCED 5B

3 roky, denné pomaturitné štúdium

Čomu sa budeš venovať v jednotlivých ročníkoch

1.ročník

2.ročník

3.ročník

V prvom ročníku absolvuješ predmet výtvarná príprava – hlavný odborný predmet, kde sa venuješ remeselným zručnostiam a výtvarným technikám – kresba, maľba, experimentovanie s technikami, kompozícia, práca s farbou
a materiálom. Ďalej sa oboznámiš s výrazovými možnosťami písma na predmete písmotypografia. Na hodinách technológie a grafického dizajnu sa budeš venovať pracovným materiálom, technologickým postupom potrebným pre prácu grafického dizajnéra. So základnými kresliarskymi technikami sa oboznámiš na predmete kresba, čo je základom pre skicovanie výtvarných návrhov.
V prvom ročníku prakticky aj teoreticky zvládneš základy grafických počítačových programov Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. Zoznámiš sa aj s klasickými grafickými technikami tlače z výšky, ktoré sú náplňou predmetu umelecká prax. Spoločným teoretickým
a rovnako aj maturitným predmetom pre všetky umelecké odbory na škole je predmet dejiny umenia. 

Profilovým odborným predmetom je rovnako ako v 1. ročníku Výtvarná príprava, kde si rozšíriš nadobudnuté zručnosti. Súčasťou vyučovania je aj týždenný Krajinársky kurz – maľba vo voľnej prírode podľa skutočnosti. Taktiež pocítiš nadväznosť v predmete Umelecká prax, kde využiješ poznatky z počítačovej grafiky a budeš sa zdokonaľovať v programe Adobe Photoshop tak, aby si si osvojil základné nástroje, ktoré nám program ponúka a sú nevyhnutné k ďalšej samostatnej kreatívnej činnosti. Svoje grafické počítačové zručnosti si rozšíriš o využívanie programu Adobe InDesign. Kresliarske a návrhárske zručnosti si ďalej rozvíjaš na predmete Kresba, kde sa venuješ klasickým kresliarskym technikám pri zobrazení neživých predmetov, portrétu až celej figúry podľa živého modelu.

V 3. ročníku sa stáva profilovým predmetom Navrhovanie, kde sa naučíš využívať všetky teoretické a praktické znalosti z 1. a 2. ročníka na to, aby si samostatne a kreatívne vyriešil dizajn printovej reklamy (napr. tvorbu firemného štýlu, obalu, katalógu). Pri práci s rastrovou a vektorovou grafikou, začínaš používať zalamovací softvér Adobe InDesign. Na predmete Umelecká prax sa naučíš rozpohybovať statické kresby a tak vytvárať krátke animácie. Ďalším novým predmetom v treťom ročníku je Videotvorba, kde sa okrem teórie dejín a vývoja filmu budeš venovať príprave televízneho diela (námet, scenár) 
a prakticky ovládať kameru, tempo, rytmus, dĺžku záberu, strih  kompozíciu v programe Adobe Premiere. Zvukovú zložku audiovizuálneho diela budeš rozvíjať na predmete Zvuková tvorba. Naďalej pokračuješ s teoretickými predmetmi ako sú Grafický dizajn či Dejiny výtvarnej kultúry, ktoré svojim obsahom nadväzujú na učivo 
z predchádzajúcich ročníkov. Teoretické poznatky
o reklamnej praxi získané na predmetoch zhodných s predchádzajúcimi ročníkom si doplníš predmetom Masmediálna komunikácia, kde sa oboznámiš so základnými poznatkami z teórie komunikácie, európskou 
a masovou kultúrou, teóriou médií.

Charakteristika študijného odboru:

Študijný odbor grafika vizuálnych komunikácií ponúka možnosť dosiahnutia vyššieho odborného vzdelania prostredníctvom pomaturitného špecializačného štúdia pre absolventov SŠ. Pripravuje absolventa na prácu samostatného tvorivého výtvarno-technického pracovníka s odborným zameraním v oblasti výtvarno-technických disciplín a počítačovej grafiky, ako aj so zameraním na jeho pedagogickú spôsobilosť s možnosťou uplatnenia vo výtvarnom odbore  základnej umeleckej školy, resp. v záujmových výtvarných krúžkoch a útvaroch.
Po odbornej stránke rozvíja samostatné výtvarné myslenie, pružné rozhodovanie a konanie, presadzovanie nových, netradičných myšlienok a metód pri navrhovaní a realizácii projektov v oblasti grafického dizajnu, reklamy, úžitkovej grafiky a výtvarnej úžitkovej tvorby a vizuálnej komunikácie. 
Absolvent je schopný samostatne tvoriť, organizovať, realizovať a multimediálne prezentovať vlastnú tvorbu v oblasti grafického dizajnu. Vie pracovať v prostredí špeciálnych grafických programov.
V praktickej činnosti uplatňuje teoretické vedomosti z oblasti dejín výtvarnej kultúry, technológie, ekonomiky a marketingu ako aj cudzieho jazyka.
Teoretické a praktické vedomosti a skúsenosti z oblasti pedagogiky, psychológie a metodiky výtvarnej výchovy sú predpokladom získania nielen odbornej, ale i pedagogickej  spôsobilosti. 
Podmienkou prijatia je úspešne absolvovaná maturitná skúška.

Profil absolventa:

 • má základné znalosti z teoretických odborných a ekonomických predmetov ako aj z odbornej terminológie v cudzom jazyku
 • vie sa orientovať v  dejinách umenia  a grafického dizajnu
 • ovláda tradičné techniky umeleckej grafiky
 • vie vytvárať produkty grafického dizajnu ako plagáty, katalógy, informačné tabule, reklamné predmety, firemné logá, piktogramy a pod.
 • má prehľad o základoch fotografovania a má zručnosti v oblasti tvorby fotografie a seba prezentácie
 • využíva a aplikuje teoretické vedomosti v praktickej tvorbe
 • vie pracovať s počítačom, ovláda príslušné grafické programy a pomocou nich realizuje výtvarné zámery a projekty
 • ovláda základy typografie a jej uplatnenie v praxi
 • získa vedomosti a praktické skúsenosti z oblasti pedagogiky, psychológie a metodiky vyučovania výtvarnej výchovy
 • získa praktické skúsenosti prostredníctvom odbornej a pedagogickej praxe

Uplatnenie absolventa:

 • kreatívny grafický dizajnér v reklamných agentúrach, redakciách a nakladateľstvách v propagačných a grafických firmách 
 • v informačných centrách a dizajnových štúdiách
 • vo všetkých oblastiach kreatívneho priemyslu, umenia a kultúry
 • v marketingových a reklamných agentúrach
 • kreatívny pracovník vo vlastných podnikateľských aktivitách v oblasti grafického dizajnu alebo v slobodnom povolaní
 • v pedagogickej činnosti vo výtvarnom odbore v základných umeleckých školách
 • v pedagogickej činnosti v rámci vedenia záujmových útvarov v rámci škôl alebo centier voľného času

Ďalšie možnosti štúdia:

 • vysoké školy umeleckého, humanitného a technického zamerania na Slovensku a v zahraničí

Vyučujúce predmety:

Teoretické predmety

Praktické predmety

Odborné texty v cudzom jazyku

Výtvarná príprava

Dejiny umenia

Grafika vizuálnych komunikácií

Teória výtvarných techník

Umelecká prax

Grafický dizajn

Výtvarná tvorba

Podnikanie v odbore

Grafika tlačovín

Marketing

Priestorová tvorba

Teória a psychológia reklamy

Základy  fotografovania

Metodika odborného vyučovania

Počítačová grafika

Pedagogika

Písmo a typografia

Psychológia

Kresba

Náčuvy v odbore

Intermediálna tvorba

Umelecká prax

Grafika a multimédiá

Ilustračné fotografie