Kód a názov študijného odboru

Názov školského vzdelávacieho programu

Názov štátneho vzdelávacieho programu

Forma a typ štúdia

8610 M odevný dizajn

Módna tvorba II

86 Umenie a umeleckoremeselná tvorba III

Denné, štvorročné štúdium

Čomu sa budeš venovať v jednotlivých ročníkoch

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

V prvom ročníku absolvuješ predmet výtvarná príprava ako hlavný odborný predmet. Oboznámiš sa s teoretickými základmi umeleckej praxe, a to v rámci odevných predmetov technológia,
náuka o materiáli a konštrukcia
a modelovanie odevov
.
Študenti si teoretické znalosti dopĺňajú praktickými na predmete umelecká prax.
V 1. ročníku si osvoja techniku ručného
a strojového šitia. Získajú vedomosti
z obsluhy šijacieho stroja. Naučia sa zhotoviť základné a ozdobné prvky odevov, aplikovať tradičné aj netradičné techniky a neskôr zhotovia sukňu
a jednoduché dámske nohavice. Dôraz
je kladený aj na základné kresbové zručnosti a to na predmete figurálne kreslenie, čo je neskôr základom pre skicovanie nápadov pri navrhovaní odevov.

V druhom ročníku je profilovým predmetom rovnako ako v prvom predmet výtvarná príprava. Súčasťou vyučovania je aj týždenný Krajinársky kurz – maľba vo voľnej prírode podľa skutočnosti. Na predmete figurálne kreslenie sa prechádza k štúdiám polfigúry a celej figúry podľa modelu.
Vo vyučovacom predmete základy fotografovania sa žiaci prakticky naučia pracovať s digitálnym fotoaparátom, používať skener a upravovať fotografie. Tento predmet pripraví žiakov pre následnú fotodokumentáciu
a prezentácie ich vlastných prác. Poznanie genézy histórie odevu v predmete dejiny odievania vedie k schopnostiam vytvoriť redizajn odevu poprípade aplikovať jeho
detaily v súčasnom odevnom dizajne. Na predmete umelecká prax v 2. ročníku pokračujú dámskymi nepodšitými odevmi jednoduchou košeľou, zložitejšou
blúzkou a šatami. Využívajú strihovú dokumentáciu vlastnej modelovej tvorby.

Profilovým predmetom v treťom ročníku je navrhovanie, ktorý rozvíja kreatívne myslenie, ktorého výsledkom je tvorba odevu. Študenti sa učia koncepčne zvládnuť prácu odevného návrhára od inšpirácie, cez návrh až k samostatnej realizácii. Dôležité v predmete navrhovanie sú väzby na ostatné vyučovacie predmety: figurálne kreslenie, konštrukcia a modelovanie odevov, technológia, umelecká prax
a základy fotografovania. Študenti
majú tiež možnosť účasti na odevných súťažiach, prednáškach o móde
a prezentácii svojich modelov vo forme módnych prehliadok. Dôraz sa kladie
aj na klauzúrne práce. Ich výsledkom je tvorba odevu alebo trojdimenzionálneho objektu, pozornosť sa venuje i príprave portfólia, záverečnej fotodokumentácii
i obhajobe modelu. Počas 3. ročníka zhotovia dámske sako, časový priestor
je vytvorený pre voľnú odevnú tvorbu.
Žiaci spájajú vedomosti získané
z predchádzajúcej odbornej činnosti
v teoretických predmetoch a umeleckej praxe. Na predmete figurálne kreslenie sa žiaci zameriavajú na štúdie figúry
V rôznych polohách podľa živého modelu s využitím pozadia a taktiež na štúdie poloaktu.

Profilovým predmetom zostáva navrhovanie. Študent prechádza podobnou osnovou predmetu ako
v treťom ročníku, hľadá inšpiračné zdroje, transformuje ich do skíc, spracúva výtvarné návrhy, hľadá materiálové možnosti, konečnú podobu hotového odevu, až po prezentáciu. Študenti získavajú vedomosti zo súčasnej módy
a navrhujú svoju vlastnú autorskú kolekciu. Figurálne kreslenie skúma rôzne polohy portrétu, podhľad, nadhľad, mimiku, jej rôzne podoby; výtvarné spracovanie a zachytenie detailov tváre
a rôzne figurálne kompozície. Na predmete umelecká prax si žiaci zhotovujú náročné podšité odevné výrobky, prípadne zhotovujú kolekcie podľa vlastných návrhov a strihovej dokumentácie. Predmet má praktický charakter, spája komplexne nadobudnuté vedomosti a zručnosti a rozvíja kreativitu.
Žiak dokáže v praxi aplikovať vedomosti
z oblasti počítačových systémov
a základov fotografie, multimediálne ich zaznamenávať, spracovávať a prezentovať vlastnú tvorbu prostredníctvom portfólia.
Na konci 4. ročníka študenti kompletizujú získané vedomosti a praktické zručnosti, ktoré nadobudli počas štúdia a tie vyústia do záverečnej maturitnej práce, ktorú obhajujú pred maturitnou komisiou

Charakteristika študijného odboru:

Študijný odbor odevný dizajn rozvíja kreatívne myslenie študentov, ktorého výsledkom je tvorba odevu alebo trojdimenzionálneho objektu. Učia sa koncepčne zvládnuť prácu odevného návrhára od inšpirácie, cez návrh až k samotnej realizácii.

Dôraz sa kladie na rozvoj tvorivosti a originality. Pozornosť sa venuje i príprave portfólia, záverečnej fotodokumentácie i prezentácie modelu vo forme módnej prehliadky.

Študenti tiež majú možnosť účasti na odevných workshopoch, seminároch, a prednáškach o móde.

Podmienkou na prijatie je úspešne vykonaná talentová skúška a odborno-orientačný test z výtvarnej výchovy.

 

Profil absolventa:

 • ovláda základné znalostí zo všeobecnovzdelávacích predmetov, 2 cudzích jazykov
 • ovláda dejiny umenia a výtvarného umenia
 • ovláda prácu s farbou, vzťah dekóru a objemu
 • pozná súčasné módne trendy ako aj módne dianie
 • má prehľad o základoch fotografovania a zručnosti v oblasti tvorby fotografie a jej využití pri prezentáciách svojej tvorby alebo výroby
 • využíva a aplikuje teoretické vedomosti v praktickej tvorbe
 • vie vytvoriť výtvarný návrh odevu, potrebnú dokumentáciu a jej realizáciu
 • zvláda kresbu a maľbu ľudskej figúry
 • vie aplikovať vo výtvarnej praxi vedomosti z oblasti počítačových systémov a iné prezentácie
 • vie využívať rôzne výtvarné a textilné techniky – maľba na textil, hodváb, batika, výšivka atď.
 • ovláda prvky organizačnej a riadiacej práce

Uplatnenie absolventa:

 • v navrhovaní a tvorbe odevných modelov
 • v postprodukcii odevného a textilného dizajnu ako štylista a módny poradca
 • v aranžérskych reklamných agentúrach
 • v dizajnérskych štúdiách
 • v módnych a modelingových inštitúciách
 • v oblasti umenia ako kostýmový výtvarník
 • v módnom časopise ako tvorca rubrík
 • v podnikateľskej činnosti

Ďalšie možnosti štúdia:

 • pomaturitné vyššie odborné štúdium
 • vysoké školy umeleckého, humanitného a technického zamerania na Slovensku a v zahraničí

Vyučujúce predmety:

Všeobecnovzdelávacie predmety

Odborné predmety

Slovenský jazyk a literatúra Dejiny výtvarnej kultúry
Cudzí jazyk: anglický/ruský Dejiny odevov
Etická výchova / Náboženská výchova Ekonomika
Občianska náuka Náuka o materiáli
Dejepis Technológia
Chémia Konštrukcia a modelovanie odevov
Fyzika Základy umeleckej prezentácie
Matematika Základy fotografovania
Informatika Výtvarná príprava
Telesná a športová príprava Figurálne kreslenie
Navrhovanie
Umelecká prax

Učebný plán:

Odevný dizajn – učebný plán 2020-21 [PDF, 503 kB]

Ilustračné fotografie