Prijímacie konanie

2. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK pre školský rok 2022/2023

TERMÍNY PRIJÍMACIEHO KONANIA – TALENTOVIEK

Riaditeľ ŠUP Svidník  po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodol o tom, že sa na škole  vykonajú  prijímacie  skúšky  v 2.kole   na  nenaplnený  počet  miest  pre  žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka. Prijímacie skúšky v 2. kole sa budú  konať v zmysle schválených kritérií zo dňa 9.2.2022.

 

Nenaplnené 1 miesto v študijnom  odbore  8633 M reklamná tvorba

 

Do prijímacieho konania budú zaradení uchádzači, ktorí v zákonne stanovenom termíne, t. j. do 13. 6. 2022, podajú riadne vyplnenú prihlášku na strednú školu podľa usmernenia ministra školstva zo dňa 12. 1. 2022. Prosíme zákonných zástupcov, aby na prihlášku uviedli svoje kontaktné údaje – číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 

Prijímacie skúšky „v druhom kole“ sa pre školský rok 2022/2023 budú konať 21. 6. 2022

 

Riaditeľ Školy umeleckého priemyslu vo Svidníku (EDUID školy: 100019005) v zmysle ustanovení novely školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, po prerokovaní a odsúhlasení v pedagogickej rade určuje termín, formu, obsah, rozsah a jednotné kritériá pre vykonanie prijímacej skúšky na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a upresňuje ostatné podmienky prijatia uchádzačov do prvého ročníka 4-ročného štúdia

Kritéria pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka ŠUP Svidník
pre umelecké študijné odbory pre školský rok 2022/2023

8610 M odevný dizajn

8604 M grafický dizajn

8633 M reklamná tvorba

1. Termíny talentových skúšok:

1. kolo: 04. mája 2022 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 05. a 06. mája 2022

2. kolo: 21. júna 2022

2. Talentová skúška – úlohy:

Talentová skúška sa koná v jeden deň pre všetky študijné odbory a pozostáva  z:

Úloha č.1: kresba zátišia
Úloha č.2:
kreatívna úloha
Úloha č.3:
domáce práce
Úloha č.4:
motivačný pohovor žiaka s členmi prijímacej komisie

Žiak dostane spolu s pozvánkou na prijímaciu talentovú skúšku aj informácie o forme, obsahu a  pomôckach, ktoré si má doniesť na talentovú skúšku.

3. Maximálny počet žiakov pre jednotlivé odbory 

Do 1. ročníka možno prijať spolu 24 žiakov / jedna trieda/:

do študijného odboru  8610 M odevný dizajn         8 uchádzačov

do študijného odboru  8604 M grafický dizajn       8 uchádzačov

do študijného odboru  8633 M reklamná tvorba    8 uchádzačov

EDUID školy: 100019005

4. Hodnotiaci systém:

  • Úloha č. 1 – kresba zátišia – kresba podľa skutočnosti – vecná štúdia ceruzkou, uhlíkom, rudkou podľa modelu (geometrické telesá, nádoby, predmety, alebo prírodniny zoskupené do kompozície na podklade, ktorý je tvorený drapériou)  na výkrese formátu A2

Hodnotí sa: kompozícia, proporcie, perspektíva, tvar predmetov a ich modelácia pomocou svetla a tieňa, technika kresby
Počet bodov za prácu od jedného člena hodnotiacej komisie 0 až 10 bodov.
Maximálny získaný počet bodov –     10 x 3 = 30

  • Úloha č. 2 – kreatívna úloha zameraná na dizajnové riešenie produktu podľa študijného odboru         – návrh odevu, grafický návrh na výkrese formátu A3

Hodnotí sa: nápaditosť, originalita, tvorivý prístup, zvládnutie vybranej techniky
Počet bodov za prácu od jedného člena hodnotiacej komisie 0 až 10 bodov.
Maximálny získaný počet bodov –    10 x 3 = 30

  • Domáce prácemaximálny počet prác je 5 ks. Práce môžu byť realizované týmito technikami: – maľba, kresba, grafika, fotografia, počítačová grafika, počítačová animácia, video…….(maximálny formát výtvarných prác A2 + DVD, USB…….)

Originály domácich prác budú po talentovej skúške vrátené.
Maximálny získaný počet bodov –    20

  •  Motivačný pohovor žiaka s členmi prijímacej komisie v rozhovore uchádzač preukáže svoj záujem o štúdium v danom odbore
    Maximálny získaný počet bodov –  20

Žiak môže získať spolu maximálne 100 bodov:

úloha č. 1 – 30 bodov
úloha č. 2 – 30 bodov

domáce práce – 20 bodov
– motivačný pohovor žiaka s členmi prijímacej komisie – 20 bodov

Podmienkou prijatia je vykonanie talentovej skúšky s dosiahnutím minimálne 50 bodov z celkového počtu 100 bodov.

5. Usmernenie k talentovej prijímacej skúške

1. Do prijímacieho konania budú zaradení uchádzači, ktorí v zákonne stanovenom termíne, t. j. do 20. marca 2022, podajú riadne vyplnenú prihlášku na strednú školu podľa usmernenia ministra školstva zo dňa 12. 1. 2022. Prosíme zákonných zástupcov, aby na prihlášku uviedli svoje kontaktné údaje – číslo telefónu a e-mailovú adresu.

2. Vypracovanie a hodnotenie úloh bude anonymné.

3. Neúčasť uchádzača, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na talentovej skúške v riadnom termíne, je povinný zákonný zástupca ospravedlniť najneskôr do 8.00 hod. v deň skúšky.

4. V prípade rovnakého celkového počtu bodov bude platiť tento postup:
– uprednostnenie uchádzačov so zmenenou pracovnou schopnosťou potvrdenou príslušnou posudkovou komisiou sociálneho zabezpečenia
– uprednostnenie uchádzača, ktorý je víťazom výtvarnej súťaže na celoslovenskom alebo medzinárodnom kole

5. Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 18. mája 2022. V tomto termíne vydá a doručí uchádzačovi rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí/neprijatí na štúdium na strednej škole cez informačný systém (EduPage), alebo e-mailom formou naskenovaného tlačiva.

6. Zoznam bude vypracovaný podľa vopred pridelených číselných kódov, ktoré budú uvedené v pozvánke každého uchádzača. V počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka, riaditeľ strednej školy rezervuje potrebný počet miest pre všetkých uchádzačov, ktorí sa prijímacej skúšky zo zdravotných dôvodov nemohli zúčastniť a boli riadne ospravedlnení; týmto uchádzačom určí riaditeľ strednej školy náhradný termín prijímacej skúšky najneskôr do 31. 8. 2022.

7. Žiak môže vo výnimočnom prípade požiadať o vykonanie prijímacej skúšky dištančne.

8. Zákonný zástupca najneskôr 23. mája 2022 doručí strednej škole záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium.

9. Záväzné potvrdenie je možné doručiť cez informačný systém (EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu školy.

10. Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia

11. Žiaci, ktorí budú neprijatí pre nedostatok miesta, majú možnosť byť prijatí na miesta žiakov, ktorí sa nezapíšu, resp. pošlú potvrdenie o nenastúpení (podrobnosti upresníme). Ak sa uvoľní miesto, vydá riaditeľ školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzačovi, ktorý je ďalší v poradí, v prípade, že zákonný zástupca podá v zákonnej lehote, do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí odvolanie, čím deklaruje pretrvávajúci záujem o štúdium.

12. Riaditeľ školy si vyhradzuje právo, že v prípade nenaplnenia príslušného študijného odboru potrebným minimálnym počtom žiakov, bude so súhlasom zákonného zástupcu urobený presun prijatých žiakov medzi odbormi v rámci školy.

Svidník, 09. 02. 2022

 

Mgr. Pavel Olejár
riaditeľ školy

OZNAM 

Vážení rodičia, milí žiaci – deviataci,
ponúkame Vám možnosť individuálnych konzultácií a aj obhliadku našej školy.

Termín a čas si dopredu telefonicky dohodnite s vedením školy na čísle 054/7881810.

Kritéria pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka Školy umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník v školskom roku 2023/24

Prihláška pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka Školy umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník v školskom roku 2023/24

Žiacka knižka

 

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín

 

Organizácia šk.r. 2022/23

 

Slávnostné otvorenie šk.r.2022 / 2023

Kalendár udalostí

december 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Zdravé pochúťky

Tu nás nájdete