ROZHODNUTIE:

Mgr. Pavel Olejár, poverený vedením ŠUP Svidník, na základe žiadosti ŠUPSK-5/2020-022 zo dňa 19.novembra 2020, súhlasu  zriaďovateľa Prešovský samosprávny kraj č. 01978/2020/OE-196 zo dňa 19.novembra 2020,  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle rozhodnutia ministra školstva  č. 2020/18259:2-A1810 zo dňa 12.novembra 2020

rozhoduje takto:

s účinnosťou od 23. novembra 2020  obnovuje školské vyučovanie v Škole umeleckého priemyslu Svidník, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník v malých skupinách pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Dôvodom na obnovenie je dôvod, že niektorým žiakom podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu. Malou skupinou sa rozumie skupina najviac piatich žiakov a jedného pedagogického zamestnanca. Konkrétnych žiakov z jednotlivých tried, ktorí sa zúčastnia prezenčného vzdelávania v škole,  kontaktuje triedny učiteľ. Ostatní žiaci školy sa vzdelávajú dištančne ( online).  Účasť žiakov na vyučovaní je bezpodmienečne nutná a je podmienkou   pre následnú klasifikáciu.

Svidník, 20.11.2020

Mgr. Pavel Olejár
Poverený vedením ŠUP

O ďalšom postupe budeme informovať na www stránke školy a EduPage našej školy.