Účastníci stáže (6 žiakov odboru reklamná tvorba) a dve učiteľky (Mgr. Sopková a Mgr. Kocurová) odprezentovali výsledky dvojtýždňovej stáže v rámci akreditácie pre Erasmus+ so zameraním na produktovú fotografiu. Prezentácie sa zúčastnili žiaci toho istého odboru z druhého a prvého ročníka, ktorí sú potencionálnymi účastníkmi stáží budúcich rokov. Cieľom tejto akcie bolo oboznámiť ich s priebehom a náplňou mobility takéhoto druhu a s požiadavkami na jej úspešnú realizáciu. Prezentujúci žiaci však nezabudli spomenúť aj ich spokojnosť so stravou, ubytovaním a voľnočasovými aktivitami, ktorých sa zúčastnili počas pobytu.