Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Vzdelávanie žiakov SPŠ Svidník bude v dňoch 16. 3. – 27. 3. 2020 prebiehať formou dištančného vzdelávania a samoštúdiom, prostredníctvom aplikácie Edupage resp. mailovej komunikácie s učiteľmi. Prostredníctvom aplikácie Edupage alebo elektronickou cestou (mailom a pod.) budú naši žiaci priebežne dostávať učebné materiály, zadania, úlohy a termíny na ich elektronické odovzdanie. Budova školy je od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 zatvorená, v prípade potreby kontaktujte sekretariát školy v čase od 8.00 – 12.00 hod. telefonicky (tel. 054/ 788 1810, 0915964250).

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR publikované Verejnou vyhláškou č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do 20. apríla 2020.
Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.

Žiadame žiakov, aby k celkovej mimoriadnej situácii pristupovali zodpovedne.

Sledujte, prosím, priebežne informácie na webovej stránke školy (www.spssvidnik.sk) a Edupage (www.spssvidnik.edupage.org).

Mgr. Pavel Olejár riaditeľ školy

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach https://www.minedu.sk/… Stredná priemyselná škola vo Svidníku 13.3.2020