Názov projektu

Kniha, animácia, odev – symbióza nápadov v kreatívnom svete

Číslo projektu

2020-1-SK01-KA102-078033

Trvanie projektu

01.09.2020 – 31.08.2022

Finančné prostriedky

40 755,- €

Koordinátor projektu

 Škola umeleckého priemyslu Svidník, Sov. hrdinov 369/24, 089 01 Svidník (Slovensko)

 

Partneri

 

STŘEDNÍ ŠKOLA UMĚLECKOPRUMYSLOVÁ, Záhradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí
(Česká republika)

STŘEDNÍ UMĚLECKOPRUMYSLOVÁ ŠKOLA SV. ANEŽKY ČESKÉ, Tavírna 109, Český Krumlov (Česká republika)

 

Cieľ projektu

 

Projekt s názvom „KNIHA, ANIMÁCIA, ODEV – symbióza nápadov v kreatívnom svete“ vychádza z aktuálnych potrieb školy – SPŠ vo Svidníku a jeho cieľom je obsahovo rozšíriť a modernizovať výchovno-vzdelávací proces v odboroch odevný dizajn, propagačná grafika a reklamná tvorba.

Zameranie projektu smerom k tradičným remeselným technikám a zároveň k podpore nových digitálnych technológií má za cieľ zamedziť stagnovaniu umeleckých odborov a predovšetkým inovovať a rozšíriť obsahový zámer jednotlivých odborov. Výber obsahovej náplne vychádzal z potrieb školy a z analýzy doterajších obsahov. Aktivity, na ktoré je zameraný v súčasných podmienkach školy nerealizujeme s ohľadom na absenciu technického a materiálového vybavenie.

Prvý turnus

 

Prvý turnus prebehol v spolupráci s partnerskou Strednou umelecko-priemyselnou školou v Českom Krumlove a projekt bol určený žiakom odboru grafický dizajn. V projektových aktivitách išlo o podporu klasického remeselníckeho vyučovania grafického dizajnu, konkrétne týkajúceho sa oblastí kníhviazačstva a typografických pravidiel v ručnej sadzbe. Výsledkom stáže sú autorské knihy jednotlivých účastníkov.

Druhý turnus

 

V rámci druhého turnusu, ktorý bol zrealizovaný so Střední škola umeleckoprumyslova Ústi nad Orlici sa do projektových aktivít zapoili žiaci z odboru odevný dizajn a reklamná tvorba. Aktivity, ktoré zrealizovali boli sú zamerané na získanie špecifických digitálnych zručností v práci so systémom CAD pre odevný priemysel a zručností a vedomostí v oblasti animácie pre reklamnú tvorbu. Žiaci odevného dizajnu si po osvojení práce s programami PDS Tailor a NestMaker vytvorili v programe technickú dokumentáciu modelov šiat, ktoré budú následne po návrate zo stáže slúžiť ako základ pre zhotovenie kolekcie modelov dámskych šiat počas hodín odevnej tvorby. Žiaci reklamnej tvorby si v úvode stáže osvojili princípy tvorby rôznych druhov animácie a základy práce s animačnými programami, a následne vytvorili svoje vlastné krátke animácie.

Účastníci projektu 1. turnusu

 

 1. Elznerová Valentína plagát (pdf)  a  prezentácia (pdf)
 2. Hicová Diana plagát (pdf)prezentácia (pdf)
 3. Minková Monika plagát (pdf)prezentácia (pdf)
 4. Proněková Slávka plagát (pdf)prezentácia (pdf)
 5. Rusnák Damián plagát (pdf)prezentácia (pdf)
 6. Sameková Annamária plagát (pdf)prezentácia (pdf)
 7. Slivka Emanuel plagát (pdf)prezentácia (pdf)​
 8. Škurlová Kristína plagát (pdf)prezentácia (pdf)
 9. Drozdová Marta plagát (pdf)prezentácia (pdf)
 10. Haňáková Stela plagát (pdf)prezentácia (pdf)
  Sprevádzajúca osoba: Mgr.art. Tomáš Olijár

Účastníci projektu 2. turnusu

 

 1. Berik Jakub  – plagát (pdf)
 2. Goldír jakub plagát (pdf)
 3. Hvizdová Tatiana plagát (pdf)
 4. Magera Pavol – plagát (pdf)
 5. Eštok Jakub plagát (pdf)
 6. Kocurová Júlia Nina plagát (pdf)
 7. Hrižová Johanka – plagát (pdf)
 8. Gidušková Zuzana – plagát (pdf)
 9. Siváková Viktória – plagát (pdf)
 10. Mangerová Nicol – plagát (pdf)
 11. Michrinová Natália – plagát (pdf)
 12. Viňarská Sarah – plagát (pdf)
  Sprevádzajúce osoby: Ing. Gabriela Koreňová, Mgr. Marianna Sopková

Výstupy – Grafický dizajn (1. turnus)

 

Výstupy – Odevný dizajn (2. turnus)

 

 • Výtvarné návrhy kolekcií dámskych šiat
 • Veľkoplošný plagát technickej dokumentácie kolekcie dámskych šiat