Tento rok sa maturitná skúška týkala 25 žiakov 4. ročníka študujúcich na ŠUP vo Svidníku v troch odboroch- propagačná grafika, odevný dizajn a reklamná tvorba.

Po písomnej maturitnej skúške zo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka prebiehali v dňoch 16. mája-17. mája obhajoby praktickej zložky maturitnej skúšky. Študenti jednotlivých študijných odborov pred skúšobnými komisiami prezentovali výsledky svojich praktických vedomostí a zručností – zhotovené grafické a reklamné produkty a modely odevov.

Pred odchodom na akademický týždeň sa konala 20. mája rozlúčka s pedagógmi a študentami školy, ktorá sa zavŕšila vernisážou maturitnej výstavy v POS Svidník. Záverečná časť maturitnej skúšky prebiehala počas troch dní 30. mája – 1. júna 2022, kde pod odborným dohľadom skúšobných komisií študenti odpovedali z teoretických odborných predmetov, pričom môžeme skonštatovať, že všetci úspešne zmaturovali a 3. júna si prevzali svoje maturitné vysvedčenia a ocenenia za výborný prospech a vzornú reprezentáciu školy.