Riaditeľ Školy umeleckého priemyslu vo Svidníku v zmysle ustanovenia  § 65 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 8 v nadväznosti na § 66 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje termín, formu, obsah, rozsah a jednotné kritériá pre vykonanie prijímacej skúšky na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a upresňuje ostatné podmienky prijatia uchádzačov do prvého ročníka 4-ročného štúdia.

Kritéria pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka ŠUP Svidník
pre umelecké študijné odbory pre školský rok 2021/2022

8610 M odevný dizajn

8604 M grafický dizajn

8633 M reklamná tvorba


Termíny talentových skúšok:

1. kolo: 05. mája 2021 (1.termín) a  12. mája 2021 (2.termín)

2. kolo: riaditeľ školy po prerokovaní  v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole vykoná talentová  prijímacia skúška v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest.

Talentová skúška sa koná v jeden deň pre všetky študijné odbory a pozostáva  z:

 1. kresby zátišia,
 2. kreatívnej úlohy
 3. domácich prác
 4. motivačného pohovoru žiaka s členmi prijímacej komisie

Žiak dostane spolu s pozvánkou na prijímaciu talentovú skúšku aj informácie o forme, obsahu a  pomôckach, ktoré si má doniesť na talentovú skúšku.

Do 1. ročníka možno prijať spolu 24 žiakov / jedna trieda/:

do študijného odboru  8610 M odevný dizajn         8 uchádzačov

do študijného odboru  8604 M grafický dizajn       8 uchádzačov

do študijného odboru  8633 M reklamná tvorba    8 uchádzačov


1. Hodnotiaci systém bude nasledovný

 • Úloha č. 1 – kresba zátišia – kresba podľa skutočnosti – vecná štúdia ceruzkou, uhlíkom, rudkou podľa modelu (geometrické telesá, nádoby, predmety, alebo prírodniny zoskupené do kompozície na podklade, ktorý je tvorený drapériou)  na výkrese formátu A2

Hodnotí sa: kompozícia, proporcie, perspektíva, tvar predmetov a ich modelácia pomocou svetla a tieňa, technika kresby
Počet bodov za prácu od jedného člena hodnotiacej komisie 0 až 10 bodov.
Maximálny získaný počet bodov –     10 x 3 = 30

 • Úloha č. 2 – kreatívna úloha zameraná na dizajnové riešenie produktu podľa študijného odboru

          – návrh odevu, grafický návrh na výkrese formátu A3

Hodnotí sa: nápaditosť, originalita, tvorivý prístup, zvládnutie vybranej techniky
Počet bodov za prácu od jedného člena hodnotiacej komisie 0 až 10 bodov.
Maximálny získaný počet bodov –    10 x 3 = 30

 • Domáce prácemaximálny počet prác je 5 ks. Práce môžu byť realizované týmito technikami: – maľba, kresba, grafika, fotografia, počítačová grafika, počítačová animácia, video…….(maximálny formát výtvarných prác A2 + DVD, USB…….)

Originály domácich prác budú po talentovej skúške vrátené.
Maximálny získaný počet bodov –    20

 •  Motivačný pohovor žiaka s členmi prijímacej komisie v rozhovore uchádzač preukáže svoj záujem o štúdium v danom odbore
  Maximálny získaný počet bodov –  20

Žiak môže získať spolu maximálne 100 bodov:

úloha č. 1 – 30 bodov
úloha č. 2 – 30 bodov

domáce práce – 20 bodov
– motivačný pohovor žiaka s členmi prijímacej komisie – 20 bodov

Podmienkou prijatia je vykonanie talentovej skúšky s dosiahnutím minimálne 50 bodov z celkového počtu 100 bodov.

2. Vypracovanie a hodnotenie úloh bude anonymné.

3. Neúčasť uchádzača, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na talentovej skúške v riadnom termíne, je povinný zákonný zástupca ospravedlniť najneskôr do 8.00 hod. v deň skúšky.

4. V prípade rovnakého celkového počtu bodov bude platiť tento postup:
– uprednostnenie uchádzačov so zmenenou pracovnou schopnosťou potvrdenou príslušnou posudkovou komisiou sociálneho zabezpečenia
– uprednostnenie uchádzača, ktorý je víťazom výtvarnej súťaže na celoslovenskom alebo medzinárodnom kole

5. Riaditeľ školy zverejní uchádzačom v deň prijímacích skúšok, aký počet bodov získali po talentovej skúške /TS/ na verejne prístupnom mieste vo vestibule školy, na vchodových dverách a webovej stránke školy.  Zoznam bude vypracovaný podľa vopred pridelených číselných kódov, ktoré budú uvedené v pozvánke každého uchádzača.

6. Žiak môže vo výnimočnom prípade požiadať o vykonanie prijímacích skúšok dištančne.

7. S doručením rozhodnutia o prijatí na štúdium na strednú školu oznámi zákonnému zástupcovi aj termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium pre školský rok 2021/2022.

8. Voči uchádzačom, ktorí sa nezúčastnia zápisu, začne riaditeľ školy správne konanie o zrušení rozhodnutia podľa osobitného predpisu o správnom konaní. Uvoľnené miesto ponúkne v poradí ďalšiemu uchádzačovi podľa výsledkov prijímacích skúšok.

9. Riaditeľ školy si vyhradzuje právo, že v prípade nenaplnenia príslušného študijného odboru potrebným minimálnym počtom žiakov, bude so súhlasom zákonného zástupcu urobený presun prijatých žiakov medzi odbormi v rámci školy.

Svidník, 28. 01. 2021

Mgr. Pavel Olejár
riaditeľ školy

Informácie k podávaniu prihlášok

Do 8. apríla 2021 zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje (uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania).
Do 16. apríla 2021 riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu.

Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku do 8.apríla 2021 priamo na strednú školu (jeho prospech uvedený v prihláške potvrdzuje základná škola, ktorú navštevoval; ak to nie je možné, k prihláške pripojí svoje vysvedčenia zo základnej školy alebo ich úradne osvedčené kópie).

Prihláška : https://edicnyportal.iedu.sk/Forms/Show/4119

Prosím  o dôkladné skontrolovanie prihlášky.  Uvedenie  správnej adresy trvalého pobytumailovej adresy a správneho telefónne čísla. Veľmi to uľahčí a urýchli komunikáciu v prípade prijímacieho aj odvolacieho konania a možných vzniknutých akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa talentových skúšok. Najmä v prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie správne údaje umožnia komunikovať navzájom rýchlou a efektívnou formou.

Vopred ďakujem za Vašu spoluprácu a tým aj umožnenie hladkého priebehu talentových skúšok pre školský rok 2021/2022.