Odbory: Grafický dizajn, reklamná tvorba, odevný dizajn

V zmysle zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 245/2008, podľa §57 ods. 1 písmeno h), sa žiak klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky z predmetu umelecká a prax a z profilového predmetu. Komisia pozostávajúca z učiteľov odborných/umeleckých predmetov ohodnotí výkon žiaka za klasifikačné obdobie na  základe predložených prác a výstupov z uvedených predmetov.

Na ŠUP Svidník prebiehali tento polrok komisionálne skúšky v dňoch 23. – 26. 01. 2023. Pred trojčlennou komisiou si tak študenti zdokonaľujú svoje komunikačné zručnosti a často krát bojujú aj s trémou. Je to vynikajúca forma, ako sa pripraviť na obhajobu maturitných prác, ale aj na mnohé životné situácie. Tento týždeň je náročný nielen pre študentov, ale aj pre pedagógov, ktorý dané komisionálne skúšky vedú a aj im patrí veľká vďaka za trpezlivosť.