Začiatok šk. r. 2020/21 sa uskutoční 02.09.2020 o 9.00 hod. (streda) v jednotlivých triedach ŠUP Svidník.

 Vstup do budovy školy je povolený len s rúškom a po použití dezinfekcií rúk.

Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie (príloha č. 1) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. (príloha č.2)

Príloha 1_ Vyhlásenie pred nástupom do strednej školy

Príloha 2_ Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti