(11. 09. 2023 – 18. 09. 2023)

Septembrové ešte takmer letné počasie, malebnú prírodu a prostredie takmer bez civilizácie využili študenti 2. ročníka denného štúdia v odboroch grafický dizajn, odevný dizajn a reklamná tvorba, ale aj študenti 2. ročníka pomaturitného štúdia na kresbu, maľbu a fotografovanie priamo v plenéri.

Príroda v okolí penziónu Driečna na rozhraní stropkovského a medzilaboreckého okresu im poskytla dostatok námetov na realizáciu jednotlivých kresebných a maliarskych zadaní. Prvý deň prebiehala kresba realistických štúdií prírodnín v linke a ich valérová modelácia a súčasne sa študenti po skupinkách venovali fotografovaniu. Ďalší deň sme pridali kolorovanú kresbu a akvarelovú maľbu zaujímavých krajinných zákutí. Svoje nadobudnuté kresliarske a maliarske skúsenosti a zručnosti pretavili do výslednej maľby na plátno, kde svoju pozornosť zamerali na väčší krajinný celok, či panorámu. Počasie nám naozaj prialo, preto sme mohli štyri dni využiť naplno od rána do večera na výtvarnú tvorbu, ale aj vzájomné spoznávanie sa a utužovanie triedneho kolektívu a rozvíjanie umeleckého ducha. Nechýbala ani spoločná opekačka. Na tri dni sme túto tvorivú atmosféru prerušili a v pondelok sme sa už v priestoroch školského ateliéru všetci stretli a ešte dokončovali a paspartovali zhotovené výtvarné práce.

Študenti budú za svoje snaženie ohodnotení známkou v rámci predmetu Výtvarná príprava. Ich plenérovu tvorbu si budú môcť pedagógovia, študenti školy a ich rodičia pozrieť na výstave v priestoroch školy a verejnosť v MsKS vo Svidníku koncom kalendárneho roku 2023.  Študenti pracovali pod odborným vedením pedagógov Mgr. Gencovej, Mgr. Kollárovičovej a Mgr. art. Olijára, ktorí akciu aj organizačne zabezpečili. Súčasťou obsahovej náplne plenéru bolo aj fotografovanie krajiny pod vedením Mgr. art. Keselicovej.

                                                                                               Mgr. Slávka Kollárovičová