Učiteľ umeleckých predmetov – grafický dizajn

Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník  informuje o voľnom pracovnom mieste na dobú určitú – od 01.09.2021 do 30.8.2022 na pozíciu učiteľ odborných predmetov zameraných na vizuálnu komunikáciu (grafický dizajn).

Požadované vzdelanie:  

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore umenie – dizajn, grafický dizajn, vizuálna komunikácia

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka
 • ovládanie grafických a maliarskych výtvarných techník
 • ovládanie programov vektorovej a bitmapovej grafiky (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop)
 • portfólio vlastnej tvorby

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,

Ponúkame:

nástupný plat v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č.  553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 359/2017 Z. z.  vo výške minimálne 915,00 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov pri plnom úväzku (t.j. 22 hodín vyučovacej povinnosti).

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžete posielať svoju žiadosť a ostatné požadované doklady poštou na adresu:         

Škola umeleckého priemyslu
Sovietskych hrdinov 369/24
08901  Svidník

Kontaktná osoba:            Mgr. Pavel Olejár

Tel.:                                       0915 964 250
Email:                                   skola@supsvidnik.sk

Dátum uzávierky prijímania žiadostí je 31.7.2021