Aktívny školský život a vzdelávanie nad rámec školských osnov boli dlhé roky neoddeliteľnou súčasťou Strednej priemyselnej školy vo Svidníku, a v tomto duchu bude ďalej pokračovať aj ako Škola umeleckého priemyslu, ktorou sa stala od 1. septembra 2020. Dôkazom toho je aj projekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko-Slovensko s názvom: Prihraniční reportéri. Ku spolupráci na tomto projekte sme boli prizvaní zo strany Centra prvého kontaktu Snina a ich partnera Bieszczadzka Fundacja – „Orelec GALA“.

Mikroprojekt „Prihraniční reportéri“ si dal za hlavný cieľ pripraviť kvalifikovaných pracovníkov regionálnych médií pod vedením mediálnych špecialistov a expertov. Ďalším cieľom tohto projektu je pripraviť študijné materiály na zadefinovanú problematiku, ktoré budú postupne pilotne overované v cykle odborných workshopov so žiakmi a učiteľmi ŠUP Svidník. Následne  budú dané materiály ponúknuté vzdelávacím inštitúciám na Slovensku a v Poľsku na vyučovanie mediálnej výchovy. V rámci projektu bude zrealizovaných celkovo päť workshopov, pričom prvý z nich sa už uskutočnil. Posledný týždeň prázdnin sa ho zo ŠUP Svidník zúčastnili dve učiteľky Mgr. Marianna Sopková, Mgr. Darina Kocurová a piati žiaci Monika Miňková (2. ročník, grafický dizajn), Johana Hrižová (2. ročník, odevný dizajn),  Tatiana Hvizdová (2. ročník, reklamná tvorba), Pavol Magera (3. ročník, reklamná tvorba) a Natália Jackaninová (3. ročník, odevný dizajn). Počas troch dní intenzívneho vzdelávania vo Vihorlat resort pri Sninských rybníkoch sme sa oboznámili so základnými pojmami žurnalistiky a spracovania informácií, s problematikou prípravy výroby mediálneho výstupu  a rozhlasového rozhovoru s respondentmi.  Zároveň sme si vyskúšali teoretické vedomosti na praktických cvičeniach. Workshop bol vedený Ing. Vladimírom Semanom a Mgr. Vladimírom Semanom.

Druhý workshop sa uskutoční v priestoroch ŠUP vo Svidníku. Predpokladaný termín je október 2020. Bude zameraný na prácu s nahrávacou technikou a natáčanie kompletných reportáží.