Riaditeľ Školy umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník na základe výzvy PSK, ktorý je zriaďovateľom školy zo dňa  08. 09. 2020 oznamuje v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a doplnení niektorých zákonov platnom znení a s vyhláškou MŠ SR č. 291/2004Z.z ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov konanie volieb do Rady školy pri Škole umeleckého priemyslu Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník.
Rada školy sa volí na funkčné obdobie rokov 2020 – 2024.

Radu školy /RŠ/  tvorí 11 členov.
Voľby organizačne zabezpečí riaditeľ školy, zabezpečí aj zvolenie volebnej komisie, ktorá potom voľby priamo riadi.
Voľby sú tajné a slobodné.

  1. Voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri Škole umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník sa uskutočnia dňa 08. 10. 202016.00 hod. počas ZRPŠ v kmeňových triedach.

Z radov rodičov  budú volení traja zástupcovia, ktorí nie sú zamestnancami školy. Voľby sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina voličov – rodičov. V prípade, že sa nezíde nadpolovičná väčšina voličov, riaditeľ školy vyhlási opakovanú voľbu hneď v ten istý deň, t. j. 08. 10. 202017.00 hod., v tom prípade sa už účasť nadpolovičnej väčšiny voličov nevyžaduje.

  • Voľby zástupcov pedagogických zamestnancov do RŠ sa uskutočnia dňa 08.10. 2020        o 09.15 hod. v zborovni školy. Do rady školy sú zvolení vo voľbách za členov rady školy dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov prítomných voličov.
  • Voľby zástupcov ostatných – nepedagogických  zamestnancov sa uskutočnia 08. 10. 2020 o 12.35 hod. v riaditeľni školy.

Do rady školy je zvolený vo voľbách za člena rady školy jeden zástupca  nepedagogických zamestnancov, ktorý vo voľbách získali najvyšší počet hlasov prítomných voličov.

  • Voľby jedného zástupcu žiakov sa uskutočnia 08.10.2020 o 9.35 hod v kmeňových triedach žiakov.
  • Mená štyroch delegovaných členov za zriaďovateľa oznámi zriaďovateľ osobitným listom.

Oznam o konaní volieb do Rady školy ŠUP Svidník