Výstava s názvom „Nezabyvaj“ je súborom malieb, ktoré sa dotýkajú viacerých tém, ktorými sa autor dlhodobo zaoberá vo svojom výtvarnom prejave. Nosným dielom je triptych obrazov s rovnomenným názvom, ktorá varuje pred stratou historickej pamäte, pripomína prebiehajúce okliešťovanie ťažko vybojovanej slobody, ktorú si nevážime a dobrovoľne sa jej zbavujeme. Poukazuje taktiež na neúctu a nezáujem voči dejinnému odkazu predkov.

Hybridnú globálnu vojnu vyhlásenú neviditeľnému nepriateľovi menom covid-19 zobrazuje obraz „Proti všetkým“, kde jedinou efektívnou zbraňou sú „vakcinačné“ tanky, ktoré v mene „svetového zdravia“ valcujú všetko a všetkých, v prvom rade slobodu a ľudskú dôstojnosť.

Triptych „Spomeň si“ zobrazuje nevraživosť medzi slovanskými národmi a zároveň ponúka ako východisko návrat k pôvodnej slovanskej kultúre, zvykom a mytológii, rozpomenutie si na spoločné korene a múdrosť našich predkov.

Maľba s názvom „Ruský obraz“ je narážkou na vnímanie reality, ktorú určuje masmediálna propaganda. Obraz je viacvýznamovým kódovaním a možno v ňom nájsť odkazy na geopolitiku, migráciu, civilizačné rozdiely i politické režimy.

Obrazy ako „Pochodne“, „Totem“„Uroboros“ sú vizuálnou úvahou nad dejinnými udalosťami, usporiadaním sveta, mocenskými hrami vládnucich elít, skrytou propagandou a manipuláciou.

V obrazoch ako „Rod“, „Pokoj“ a „Zlatý stred“ autor rozjíma nad vizuálnou silou a duchovným významom slovanskej symboliky, ktorá je pre neho veľkou inšpiráciou do ďalšej tvorby.

Autor sa nesnaží o pretlačenie svojich úvah, ale ponúka svoj pohľad na súčasný stav spoločnosti. Verí, že táto výstava zaujme diváka a navedie ho k zamysleniu sa nad našou globalizovanou civilizáciou, jej smerovaním a hodnotami, ktoré uctieva.

Tomáš Olijár, rodák z Dubovej pri Svidníku, získal svoje prvé dotyky s výtvarným umením na Základnej umeleckej škole vo Svidníku u Mgr. Imricha Makaru.

Po skončení základnej školy študoval ďalej na Združenej strednej umeleckej škole v Prešove odbor Grafická úprava tlačovín u Mgr. Juraja G. Mandela.

Od roku 2005 sa pravidelne zúčastňoval všetkých okresných, krajských a celoslovenských súťaží a prehliadok neprofesionálnej výtvarnej tvorby Paleta a Výtvarné spektrum, kde získaval najvyššie ocenenia vo svojej kategórii.

Po úspešnom ukončení stredoškolského štúdia bol v tom istom roku prijatý na Akadémiu umení, Fakultu výtvarných umení v Banskej Bystrici. Na katedre grafiky študoval v ateliéri Grafika-Priestor-Synergia pod vedením Doc. Róberta Bruna, akad.mal.

Po 6-ročnom štúdiu a získaní titulu Mgr. art. krátko pôsobí v Múzeu ukrajinsko-rusínskej kultúry a na Základnej umeleckej škole vo Svidníku. Od roku 2012 je učiteľom odborných predmetov na Strednej priemyselnej škole, ktorá sa minulého roku transformovala na Školu umeleckého priemyslu.

Vo svojom výtvarnom prejave sa venuje kresbe, maľbe, grafike a jej presahmi do objektu, typografii, textovým inštaláciám a grafickému dizajnu.

Tomáš vo svojich dielach zachytáva bytostne subjektívny pohľad na súčasný svet a reaguje na aktuálne kultúrno-spoločenské dianie. Jeho tvorba je skôr surrealistickou symbolikou a vizuálnou metaforou, než realistickým zobrazením, niekedy temná, niekedy žiarivá, ale vždy zosobňujúca vnútorné prežívanie autora.

Olijárove inštalácie, vektorové grafiky a maľby rozoberajú problematiku mediálnej manipulácie, zneužívania moci a sociálnych experimentov na našej spoločnosti, ktoré sú v týchto dňoch o to viac viditeľné.