Posledný deň na našej škole v tomto kalendárnom roku sa opäť niesol vo vianočnom duchu. Jednotlivé triedy si pripravili krátky vianočný program. Trieda s najlepším vystúpením 2.G (po zhodnotení učiteľským zborom 😊) získala sladkú odmenu. Avšak (ako každý rok) odmenený bol aj každý žiak, učiteľ a zamestnanec našej školy darčekom od niekoho zo školy, kto si danú osobu vylosoval z čapice Mikuláša 6. decembra. Prvý krát sme sa rozhodli oceniť aj niekoho z naj (prospech, dochádzka, zapájanie sa do mimoškolských aktivít) žiakov našej školy. Triedni učitelia nominovali vybraných žiakov do zlosovania, z ktorých sa šťastie usmialo na Selinu Terkaničovú z 1.G triedy.