V dňoch 22. – 23. 6. 2023 sa uskutočnilo absolutórium v podobe záverečnej absolventskej skúšky
pomaturitného štúdia. Študenti odborov grafika vizuálnych komunikácií, odevný dizajn a produktová
tvorba prezentovali formou obhajoby svoje praktické absolventské práce a zároveň absolvovali ústnu
skúšku z odborných teoretických predmetov a z pedagogickej prípravy.