Riaditeľ ŠUP Svidník, Sovietskych hrdinov 369/24 Svidník po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 31.5.2021 v súlade s § 66 ods. 7  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje konanie 2. kola prijímacieho konania do 1. ročníka pre šk. rok 2021/2022 na neobsadené miesta v študijnom odbore 8610 M odevný dizajn

Počet voľných miest: 2

Kritériá prijatia sú zverejnené na  https://supsvidnik.sk/kriteria-pre-prijimanie-uchadzacov-do-1-rocnika-sup-svidnik

Zákonný zástupca maloletého uchádzača podá prihlášku na vzdelávanie prostredníctvom elektronického informačného systému Edupage základnej školy, alebo prihlášku zašle prostredníctvom elektronickej pošty, príp. poštou.

Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest bude 22. júna 2021 a výsledky budú zverejnené 23. júna 2021 na webovom sídle školy www.supsvidnik.sk

Pre rýchlu komunikáciu prosíme do prihlášky uviesť telefónne číslo a e-mailovú adresu zákonného zástupcu žiaka.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na skola@supsvidnik.sk alebo na 054/ 788 18 10, resp. +421915964250