Riaditeľ Školy umeleckého priemyslu vo Svidníku vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok
pre školský rok 2024/2025
v nasledovných odboroch:

8604 M grafický dizajn – 1 voľné miesto
8610 M odevný dizajn – 1 voľné miesto
8633 M reklamná tvorba – 4 voľné miesta

Prijímacie skúšky sa uskutočnia 18. júna 2024 o 8.00 hod.
Prihlášku je potrebné doručiť do 14. 6. 2024 osobne na sekretariáte školy alebo
prostredníctvom EDUPAGE.