Názov projektu

Nech je počuť aj ŠUP Svidník!

Trvanie projektu

29.06.2021 – 31.05.2022

Finančné prostriedky

1 671 Eur

Hlavné zámery projektu

 

  1. Skvalitnenie praktického vzdelávania žiakov Reklamnej tvorby ŠUP Svidník v oblasti zvukovej tvorby a jeho sprístupnenie ostatným žiakom školy v rámci krúžkovej činnosti Media-Clubu pri ŠUP Svidník.  
  2. Pozdvihnutie povedomia širokej verejnosti o umeleckom potenciáli v našom regióne prostredníctvom podcastov vytvorených žiakmi ŠUP Svidník

Hlavné ciele projektu

  1. Zvýšiť úroveň vzdelávania v predmete Zvuková tvorba odboru Reklamná tvorba na ŠUP Svidník realizovaním špeciálneho vzdelávania dvoch pedagógov a zriadením zvukového štúdia.
  2. Prehĺbiť vedomosti, praktické zručností a schopností žiakov ŠUP Svidník v práci so zvukom v rámci hlavného vyučovania a rozšírením ponuky mimoškolskej činnosti v mediálnej tvorbe a vytvorením konkrétnych zvukových výstupov.
  3. Publikovať sériu podcastov o lokálnych umelcoch a umeleckom živote v regióne.

Školský koordinátor projektu

Mgr. Marianna Sopková (s Mgr. Darina Kocurová)

Zrealizované aktivity

  • Workshop zvukovej skladby 1 na FMK UCM Trnava, lektor Mgr. Tomáš Farkaš PhD. – 22.-24. september 2021 
  • Workshop zvukovej skladby 2 na FMK UCM Trnava, lektor Mgr. Tomáš Farkaš PhD. – 26.-28. október 2021 
  • Workshop zvukovej skladby 3 na ŠUP Svidník, lektor Mgr. Tomáš Farkaš PhD. – 23.-25. marec 2022