Zverejňovanie zmlúv od 1.9.2020

Škola umeleckého priemyslu Svidník
Sovietskych hrdinov 369/24
089 01 Svidník

Číslo 
zmluvy

Zmluvná
strana

Predmet zmluvy

Cena

Platnosť
zmluvy

Dátum
zverejnenia

Dátum
účinnosti

 

000

1 / 2020 Union poisťovňa, a.s. Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu  367,60 €/rok 28.8.2020 31.8.2020 1.9.2020
2 / 2020 Jozef Choma Zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  200 € / polrok 1.9.2020 2.9.2020 3.9.2020
3 / 2020 Autocont, s.r.o. Zmluva na licenciu na Informačný systém Magma HCM  1,00 € (bez DPH) 2.9.2020 3.9.2020 4.9.2020
4 / 2020 Autocont, s.r.o. Zmluva  o dodávke aktualizácií softvéru IS Magma HCM  21,24 € (bez DPH / štvrťrok 2.9.2020 3.9.2020 4.9.2020
5 / 2020 Autocont, s.r.o. Zmluva o spracovaní osobných údajov v texte 2.9.2020 3.9.2020 4.9.2020
6 / 2020 Asseco Solutions, a.s. Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb a systémovej podpore v texte 1.9.2020 3.9.2020 4.9.2020
7 / 2020 Asseco Solutions, a.s. Dodatok č.4 k Zmluve o poskytovaní služieb a systémovej podpore v texte 1.9.2020 3.9.2020 4.9.2020
8 / 2020 CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľ’ov Zmluva o spolupráca pri vydávaní preukazov a registrovaní známok ISIC/ITIC pre študentov a učiteľov v texte 2.9.2020 3.9.2020 4.9.2020
9 / 2020 Centrum vedecko-technických informácií SR Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom SŠ a ŠŠ v texte 7.9.2020 10.9.2020 11.9.2020
10 / 2020 SPP, a.s. Zmluva o dodávke plynu v texte 9.9.2020 10.9.2020 11.9.2020
11 / 2020 VSE, a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny v texte 8.9.2020 10.9.2020 11.9.2020
12 / 2020 VVS, a.s. Dohoda o zániku zmluvy v texte 10.9.2020 11.9.2020 12.9.2020
13 / 2020 VVS, a.s. Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou v texte 10.9.2020 12.9.2020 13.9.2020
14 / 2020 SPP, a.s. Zmluva o dodávke plynu v texte 23.9.2020 24.9.2020 25.9.2020
15 / 2020 Emília Škreptáčová Zmluva o nájme nebytových priestorov (Dodatok 1) v texte 7.9.2020 28.9.2020 29.9.2020
16 / 2020 Bc. Eva Saxová Zmluva o nájme nebytových priestorov (Dodatok 2) v texte 4.9.2020 28.9.2020 29.9.2020
17 / 2020 TransData s.r.o. Zmluva  o spolupráci a o spracúvaní osobných údajov v texte 2.9.2020 5.10.2020 6.10.2020
18 / 2020 SAAIC národná agentúra programu Erasmus+ Zmluva o poskytnutí grantu KA2 v texte 29.9.2020 5.10.2020 6.10.2020
19 / 2020 SAAIC národná agentúra programu Erasmus+ Zmluva o poskytnutí grantu KA2 – dodatok 1 v texte 29.9.2020 5.10.2020 6.10.2020
20 / 2020 SANET Zmluva na zabezpečenie prístupu do dátovej siete SANET – dodatok č.1 v texte 1.9.2020 7.10.2020 8.10.2020
21 / 2020 SAAIC národná agentúra programu Erasmus+ Zmluva o poskytnutí grantu EL 30 805 € 29.9.2020 7.10.2020 8.10.2020
22 / 2020 SAAIC národná agentúra programu Erasmus+ Zmluva o poskytnutí grantu EL – dodatok č.1 v texte 29.9.2020 7.10.2020 8.10.2020
23 /2020 SN real, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb výkonu činnosti zodpovednej osoby 50 € / mesiac 6.10.2020 9.10.2020 10.10.2020
24 / 2020 Prešovský samosprávny kraj Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní v texte 6.10.2020 9.10.2020 10.10.2020
25 / 2020 DDS Tatra banka Zamestnávateľská zmluva v texte 23.9.2020 13.10.2020 14.10.2020
26 /2020 Slovak Telekom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb v texte 1.12.2020 1.12.2020 2.12.2020

Zmluvy od 01.01.2021

1 / 2021 Energie2, a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny v texte 8.12.2020 31.12.2020 01.01.2021
2 / 2021 SPP, a.s. Zmluva o dodávke plynu – 1 v texte 21.12.2020 20.01.2021 21.01.2021
3 / 2021 SPP, a.s. Zmluva o dodávke plynu – 2 v texte 21.12.2020 20.01.2021 21.01.2021
4 / 2021 SAAIC  Zmluva o poskytnutí grantu KA2 – dodatok č.2 09.02.2021 17.02.2021 18.02.2021
5 / 2021 SAAIC Zmluva o poskytnutí grantu EL – dodatok č.2 09.02.2021 17.02.2021 18.02.2021
6 / 2021 SAAIC Zmluva o poskytnutí grantu KA1 – dodatok č.2 09.02.2021 03.03.2021 04.03.2021
7 / 2021 SAAIC Zmluva o poskytnutí grantu KA1 – dodatok č.3 17.02.2021 03.03.2021 04.03.2021
8 / 2021 SAAIC Zmluva o poskytnutí grantu KA1 – dodatok č.4 16.03.2021 24.03.2021 25.03.2021
9 / 2021 VSD, a.s. Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy – 1 16.04.2021 29.04.2021 30.04.2021
10 / 2021 VSD, a.s. Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy – 2 16.04.2021 29.04.2021 30.04.2021
11 / 2021 VSE, a.s Akceptácia výpovede o neprolongovaní zmluvy o dodávke elektriny 28.04.2021 29.04.2021 30.04.2021
12 / 2021 SAAIC Zmluva o poskytnutí grantu KA2 – dodatok č.3  22.06.2021 28.06.2021 29.06.2021
13 / 2021 CEEV Živica Darovacia zmluva 1 671 € 30.06.2021 30.06.2021 01.07.2021
14 / 2021 Svidgas, s.r.o. Rekonštrukcia kotolne 53 895,02 € 31.08.2021 31.08.2021 01.09.2021
15 / 2021 Ing. Karol Richvalský Stavebný dozor 1 000 € 31.08.2021 31.08.2021 01.09.2021
16 /  2021 Svidgas, s.r.o. Rekonštrukcia kotolne – dodatok č.1 25.10.2021 25.10.2021 26.10.2021
17 / 2021 SAAIC Zmluva o poskytnutí grantu KA1 – dodatok č.5 22.12.2021 29.12.2021 30.12.2021