Škole umeleckého priemyslu Svidník bola schválená žiadosť o akreditáciu v programe Erasmus+.

Čo to znamená pre našu školu, našich žiakov a učiteľov? Do konca programového obdobia (2027) máme zjednodušený prístup k príležitostiam financovania v rámci KA1, to znamená k financovaniu 2 týždňových stáží našich študentov v zahraničí a ku vzdelávaniu našich učiteľov v rámci odborných kurzov v zahraničí a v rámci absolvovania tzv. jobshadowing pobytov v školách podobného zamerania.

Akreditácia na Erasmus je nástrojom pre organizácie pôsobiace v sektoroch odborného vzdelávania a prípravy (OVP), školského vzdelávania a vzdelávania dospelých, ktoré sa chcú otvoriť možnostiam cezhraničnej výmeny a spolupráce. Udelením akreditácie na Erasmus sa potvrdzuje, že žiadateľ vypracoval plán vykonávania realizácie vysokokvalitných aktivít v rámci mobility ako súčasť širšieho úsilia rozvinúť svoju organizáciu. Tento plán sa nazýva plán pre Erasmus a je kľúčovou súčasťou žiadosti o akreditáciu na Erasmus.

Organizáciám, ktoré už majú akreditáciu na Erasmus, môže byť udelená značka excelentnosti, ktorou sa uznáva ich práca v minulosti a presadzovanie kvality.

Úspešní uchádzači o akreditáciu na Erasmus získajú zjednodušený prístup k príležitostiam financovania v rámci kľúčovej akcie 1 vo svojej príslušnej oblasti.

Cieľom tejto akcie v sektore odborného vzdelávania a prípravy je prispievanie k vykonávaniu odporúčania Rady týkajúceho sa odborného vzdelávania a prípravy a osnabrückej deklarácie, k európskemu programu v oblasti zručností a k vytvoreniu európskeho vzdelávacieho priestoru prostredníctvom:

  • zvyšovania kvality počiatočného a ďalšieho odborného vzdelávania a prípravy (počiatočné OVP a ďalšie OVP),
  • posilnenia kľúčových kompetencií a prierezových zručností, predovšetkým jazykového vzdelávania a digitálnych zručností,
  • podpory rozvoja špecifických zručností pre konkrétne pracovné miesta na súčasnom a budúcom trhu práce,
  • výmeny najlepších postupov a presadzovania nových a inovačných pedagogických metód a technológií a podpory odborného rozvoja učiteľov, školiteľov, mentorov a ostatných zamestnancov v OVP,
  • budovania kapacít poskytovateľov OVP na realizáciu vysokokvalitných projektov mobility a na vytváranie kvalitných partnerstiev za súčasného rozvoja ich stratégie internacionalizácie,
  • sprístupnenia mobility všetkým žiakom v rámci počiatočného a ďalšieho odborného vzdelávania a prípravy a zvyšovaním priemerného trvania mobility pre žiakov v OVP s cieľom zvýšiť jej kvalitu a dosah,
  • zvyšovania kvality, transparentnosti a uznávania vzdelávacích výstupov počas období mobility v zahraničí, predovšetkým pomocou európskych nástrojov určených na tento účel.